Edvard Munchs tekster og korrespondanse

Listen inneholder de 295 tekstene og brevene, som finnes i museets register og som er datert til 1905, enten faktisk, dvs. av Munch selv eller av avsender, eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM K 128. Munchmuseet
Brev fra Charlotte Marie (Meisse) Dørnberger. Datert 03.03.1905
«Nu har moderen endelig sagt at hun vil reise onsdag. Hvis det er mig muligt at komme, skal jeg være på «KarlJohan» ved 2 tiden, mellem 2«3. –»
MM K 190. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 31.08.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 191. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff, Albreckt Schmitt, Vilhelm Krag, Egil Eide. Datert 26.09.1905
« \nachsenden Chemnitz/  \post restante/  \ … /  Edv. Munch \Hotel Monopol/  Taarbæk badehotel \/  Klampenborg/pr Kjøbenhavn.  \Dresden?/ \26/4 Chemnitz
MM K 192. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 19.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 262. Munchmuseet
Brev fra Karl Vilhelm Hammer, Verdens Gang. Datert 02.02.1905
«Det er det ulykkelige Papir igjen. Der resterer nu som forfaldent allerede i Sommer Kr 140.– paaløbne Renter & Omkostn. Til idag var der i den Anledning be- rammet Exekution hos mig. Den fik jeg med mange Konster forhalet indtil Udgangen af næste Uge for at varskue Dem. Hvis det er Dem muligt maa De sende mig til Papirets Indfrielse M 170.– = Kr 153.– der vil slaa nogenlund til; eventuelt skal jeg da lægge til det resterende for at blive Papiret kvit. – Hvis dette ikke er Dem muligt, maa De godheds- fuldt sende saameget, som ‹muligt› De er istand til at afse, samt en Fuldmagt for mig til at tegne Deres Navn, Den»
MM K 409. Munchmuseet
Brev fra Nils Kiær. Datert 01.02.1905
« Herrn Edv. Munch, Maler  Cassierer, Kunstsalon  Victoriastraße 38  Berlin»
MM K 661. Munchmuseet
Brev fra L.M. Larssen, Åsgårdstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 10.08.1905
«Tak for Brevet. Di spør om Di kan stemme her, men desværre Hr Munch di var forsent ude det skulde være ordnet inden den 8de August med at faa sig indført i Mandtallet.»
MM K 672. Munchmuseet
Brev fra Marcus Lynneberg, Julie Lynneberg. Datert 28.06.1905
«Jeg har en følelse af at jeg drog afsted med et altfor menings- løst bytte og at det kanske var  …  i raseriet over alle Deres medmennesker at De gav mig det; jeg vil derfor faa lov at sige Dem, at jeg holder billedet til Deres disposition indtil jeg \faar/ besked fra Dem.»
MM K 792. Munchmuseet
Brev fra Carl Nærup. Datert 09.09.1905
«De skulde vel ikke ville overlade mig eller ville give mig Anvisning paa en Re- produktion af Deres Hans Jæger- Portræt. Det giver 80-Aarenes blaa Stemning, saa alle Ord blir unødige – og jeg vilde være lykke- lig, om jeg kunde faa gjengive det i min Litteraturhistorie.»
MM K 802. Munchmuseet
Brev fra Harald Nørregaard. Datert 30.10.1905
«Jeg fik idag en postanvisning på kr. 133,03 fra Herb. Esche, og jeg antager, at pengene er fra dig, hvorfor du takkes.»
MM K 846. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905
« Harald for- tæller nu at han har skrevet til Dem idag – baade takket Dem for blomsterne som jeg var meget glad i og som endnu pryder min stue – og talt om vor reise til Oskarsborg paa lørdag. Stang var inde i byen for et par dage siden og han spurgte da meget ivrig efter naar Munch og vi kom nedover. Han trodde det vilde inter- essere Dem at se befæstningen ogsaa v. Saa blev da aftalen lørdag eller søndag hvis det passer»
MM K 857. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].[??].1905
« Af «Verdens Gang» ser Du Dit Pragerophold beskrevet. Alle mennesker har seet det og taler om det, saa jeg tror nok det gjør godt. Ja, det maatte være morsomt for Dig at være dernede og møde forstaaelse og respekt paa alle kanter. Her er jo de udvalgte faa – men dog tror jeg der er flere end Du mener. Jeg træffer ofte ganske unge mennesker som med begeistring lægger ud om Dig, ikke anende at vi er gode venner, og som viser sig at være i besiddelse af megen forstaaelse og dyb kjærlighed til Dine værker. Jeg tror Du lægger formeget i hvad noen sjofle redaktører og forkomne Journalister mener og skriver. Selvfølgelig har Du ret»
MM K 858. Munchmuseet
Brev fra Aase Nørregaard. Datert [??].01.1905
« I aften sitter vi hjem- me og nyder familielivet. Barna er gaaet i seng og Harald sitter lige over og lægger kabaler, medens jeg skulde skriver hyggelig nytaarsbrev til Dig. Først havde jeg nu tænkt at holde en skjendepræken i anledning Din rangel sidst – aligevel, skjønt Du lovet at la være – men da jeg ved, det nytter mig saa lidet at skjænde – kan jeg ligesaa godt la være. Jeg tror bare det opildner Dig endnu mere. – Her har vi svælget i familieselskabelighed og anden selskabelighed – men nu er det foreløbig over. I to dage var vi nede paa Oskarsborg – hvor vi som sædvanlig havde det meget hyggelig. Stang spørger bestandig efter»
MM K 1081. Munchmuseet
Brev fra Torvald Stang. Datert 06.05.1905
«Som jeg sagde Dig da Du var hernede var jeg i en svær Pengeknibe, denne har nu blit værre og værre saa jeg for Øieblikket er i en fortvivlet Situation. Faar jeg ikke snart laant Penge er det forbi med mig. Jeg har laant saa meget jeg kan ved Hjælp af Familien men da disse ikke har Penge selv kan de ikke mere. Hvis jeg glider over Krisen og kan faa laant tilstrækkelig til dette»
MM K 1134. Munchmuseet
Brev fra Jens Thiis. Datert 23.08.1905
«det min agt at sende dig, når jeg engang får en fast og tryg adresse opgit, men jeg vil ikke ha de forskj. hefter flydende om på forskj. badehoteller omkring i Europa.»
MM K 1197. Munchmuseet
Brev fra Ingse Vibe. Datert 10.11.1905
« Als I.V.  Rosenborg gd. 11  (og ikke  Ørebladet
MM K 1387. Munchmuseet
Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist. Datert 23.08.1905
« Maleren  Hr Edv Munch  Taarbæk Hotel  Klampenborg  pr Kjøbenhavn»
MM K 1613. Munchmuseet
Brev fra Jens Willumsen. Datert 14.04.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1722. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 06.07.1905
«Fru Förster-Nietzsche i Weimar meddelar mig, att hon och hennes vänner ärna göra ansträng- ningar i afsigt att öfvertala Eder till ett förnyadt besök i Weimar, samt att herr van de Velde önskar bli målad af Eder. I anledning häraf tillåter jag mig fråga, om Ni ej vid samma tillfälle skulle känna lust att åt mig måla Friedrich Nietzsche? På så sätt finge jag dels en tafla af Eder hand under Eder senaste period, hvilket länge varit min önskan, dels porträttet af den man, till hvilken»
MM K 1723. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 29.08.1905
«Jag tackar för Edra tvänne bref och hoppas, att Ni snart måtte återvinna hälsan. Porträttet får Ni måla aldeles som Ni vill, jag hvarken kan eller vill binda Eder härutinnan. Detta så mycket mindre, som jag först och sist åstundar att få ett verk af Eder, dertill ett verk, som återger Eder Nietzschemin Nietzsche, det blir en annan sak. Jag har sedan länge haft en speciell sympati för Er konst och om Ni riktigt känner lust för denna uppgift, så vet jag, att Ni kan lösa den»
MM K 1724. Munchmuseet
Brev fra Ernest Thiel. Datert 29.12.1905
«Det gläder mig att början lofvar godt och att Ni känner Eder hafva fått det rätta greppet på uppgiften. Jag hoppas att snart få höra ytterligare goda nyheter från Eder, såväl rörande arbeta\e/t som Eder hälsa. – Min adress är hädanefter som ofvan, dit jag flyttat julafton, oaktadt huset, som jag låtit uppföra, ej torde bli färdigt före nästa vår. Men jag har börjat hänga väggarna fulla, och det skall bli mig en glädje att en gång få visa Eder mina ta- peter. Emellertid är det min uppfatt-»
MM K 1769. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 27.01.1905
« Habe eben an Independants geschrieben & werde die Sache für dich besorgen.»
MM K 1770. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 03.02.1905
« Eben bekomme ich Nachricht dass wenn Du schon Societaire bist – so musst Du halbjahrlich 7. \frcs/ 50 bezahlen & dann noch etwas Ausstellungs Geld – was ich für Dich bezahlen nur kann wenn ist die Bilder eingereicht werden. Einlieferungs Termin ist 10? 11te März. Vernissage 23te März. Meine Frau sagt dass ein so grosser Andrang ist das viele nicht herein kommen werden die nicht Societaire sind. Meine Frau stellt auch aus. Sollen wir deine Bilder auch einreichen? Stelle doch auch ein Paar schöne Bilder \aus/ – Teufel noch mal – Schreibe Karte ob ich dein Societaires Geld bezahlen soll. Mache doch einmal ein grosse Ausstellung in Paris!»
MM K 1771. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert 11.02.1905
«nach Paris reisen für die Ausstellung.      Frl. Eva Mudocci ist in Paris, ich weiss, aber ich habe sie seit lange nicht gesehen. Sie ist reizend.»
MM K 1773. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius. Datert [??].[??].1905
« – Die Blätter sind angekommen aber nicht eingerahmt – Schreibe sofort was damit geschehen soll sonst wird es zu spät sein. 10. 11. 12 Febr sind die Tage.»
MM K 1774. Munchmuseet
Brev fra Frederick Delius, Jelka Delius. Datert 11.05.1905
« Sie müssen die zarten Spitzen der Nesseln pflücken, einen ganzen Korb voll, und roh hacken, recht fein. Dann schmilzt man Butter und schmort darin die Nesseln etwa 1/4 Stunde, dann giesst man schwache Brühe oder Wasser dazu \Salz nach geschmack/ u. lasst alles etwa 1 Stunde kochen. In die Suppenterrine thut man recht viel Sahne und ein Ei (roh) das schlägt man zusammen u. giesst vorsichtig unter beständigem Rühren die heisse Suppe darauf. Guten Appetit!»
MM K 1824. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Datert 04.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1826. Munchmuseet
Brev fra Eva Mudocci. Datert 30.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1868. Munchmuseet
Brev fra Marcel Archinard. Datert 10.10.1905
« Hamburg St. Georg  Giebfrieds-Hotel  Villa-Nordsee  Koppel 9»
MM K 1901. Munchmuseet
Brev fra William Ritter. Datert 28.03.1905
«Vous trouverez dans mes lettres tchéques du Mercure de France (Paris) un écho des rumeurs provoquées à Prague par votre exposition. Je vais y revenis à la Gazette des Beaux Arts, et dans une ou deux autres revues d’art oú j’aimerai ‹tris› placer quelque illus- tration de vous.»
MM K 1982. Munchmuseet
Brev fra Milos Marten. Datert 10.03.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 1983. Munchmuseet
Brev fra K. Svoboda. Datert 18.02.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2039. Munchmuseet
Brev fra Max Asch. Datert 02.01.1905
« Den Kunstmaler Edward Munch  Hier  Koppel 9.  \Hotel
MM K 2040. Munchmuseet
Brev fra Anna Auerbach. Datert 18.12.1905
«Bitte, machen Sie sich doch ja keine Sorge darü- ber, dass Sie vielleicht bei uns ein wenig Nervosität verraten haben könnten. Wer so wie wir Ihr Temperament in Ihren Bildern bewun- dert, der erwartet dann nicht,»
MM K 2083. Munchmuseet
Brev fra Leonhard Boldt. Datert 09.04.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2084. Munchmuseet
Brev fra Leonhard Boldt. Datert 07.05.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2085. Munchmuseet
Brev fra Leonhard Boldt. Datert 29.05.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2135. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 31.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2136. Munchmuseet
Brev fra Herbert Esche. Datert 15.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2137. Munchmuseet
Brev fra Hanni Esche. Datert 30.12.1905
« Herrn Edvard Munch  Elgersburg  Hotel National»
MM K 2405. Munchmuseet
Brev fra Franz Botho Graef. Datert 21.12.1905
« ich habe Ihren brief sogleich an frau prof. Auerbach gesandt. Es giebt hier nur einen (Mozartstraße 1.). Ich fahre über Weihnachten nach Berlin und komme ende des monats wieder. Vielleicht gehe ich im Januar nach Oberhof, und kann Sie bei dieser gelegen-»
MM K 2633. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 07.03.1905
«Ihre Karte aus Lübeck u. Ihren Brief aus Hamburg habe ich erhalten. Ich hoffe dass nun Alles gut gehn wird in Bergedorf. Über D Linde und den Fries habe ich Ihnen genug meine Meinung gesagt. Es ist sehr schade, dass Sie in Lübeck die Angelegenheit nicht ins Reine gebracht haben wo Sie es mündlich machen konnten; denn brieflich ist es schwerer.»
MM K 2652. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 03.01.1905
«Gestern bin ich in Lübeck gewesen. Ich habe den Fries gesehn und muss Ihnen ein grosses Bravo zurufen. Das ist ein schönes Stück Kunst. Ich kann es garnicht ver- stehn, dass Dr. Linde es nicht gut finden will. Auch habe ich stark meine Meinung gesagt. Dass Sie Schwächliches nicht machen können und dass nach einem solchen Kunstwerk sich das Zimm Kommentarer event. das Haus richten muss,»
MM K 2653. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 08.01.1905
«Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben am Dienstag. Wie geht es in Hamburg? Sind Sie bei Hr. Rose u. in Bergedorf gewesen? – Über Dr Linde bin ich sehr ärgerlich geworden, dass er den Fries nicht wollte und sich so wegwerfend darüber äusserte. Es wirkt natürlich abschwächend für Sie wenn D Linde sich nun plötzlich zurückzieht und Sie auch das Portrait des Senators nicht mehr malen sollen. Es ist das Alles so kleinlich und schwächlich!»
MM K 2658. Munchmuseet
Brev fra Albert Kollmann. Datert 31.03.1905
« Dänemark  Herr Edward Munch  Maleren  Kopenhagen  poste restante»
MM K 2730. Munchmuseet
Brev fra Albert Krantz. Datert 29.03.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2802. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 01.01.1905
«Gestern war Herr Kollmann hier. Er wollte anfänglich nicht herauskommen und fand den Fries schön, noch bevor er ihn gesehen hatte. Er war etwas gereizter Stimmung. Nachdem er sich aber entschlossen hatte, zu uns zu kommen, wurde er milder. Wir haben nun viel über den Fries gesprochen. Herr Kollmann findet, dass die drei Sommernachtsstimmungen sehr schön sind, den Tanz auf dem Rasen findet er schwächer. Wenn Sie herkommen, wollen wir darüber sprechen.»
MM K 2803. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 25.01.1905
«Ich sende Ihnen beifolgend per Postanweisung die restlichen M. 450.– Meiner Frau geht es besser. Sie lässt grüssen. An Schiefler schrieb ich. Beifolgend eine vorzügliche Kritik von Dr Curt Glaser. Das Porträt ist wohl das Kollmanns bei Schulte»
MM K 2804. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 27.01.1905
«Ich habe nach Empfang Ihrer Karte sofort an das Postamt Dorotheenstrasse geschrieben, Ihnen auch ohne Legitimation die M 450.– auszuliefern und hoffe, dass Sie das Geld jetzt»
MM K 2805. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 31.01.1905
« Herrn Edvard Munch  Janson Hôtel  Berlin  Mittelstrasse.»
MM K 2806. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 05.04.1905
«Sehr leid tut es mir, dass Sie durch den Verlauf der Angelegenheit des Frieses so enttäuscht sind. Wenn ich geahnt hätte, dass Sie ihn gleich fertig zu machen wünschten, so hätte ich Sie gebeten, dies hier in Lübeck zu tun, damit ich meine Wünsche hätte äussern können. Ich fühle mich nun in Ihre Lage hinein und, da mir der Gedanke unangenehm ist, dass Sie Zeit und Materialien für mich geopfert haben, und es mir ferner auch scheint, als ob Sie zur Zeit wenig Lust haben, sich an einen neuen Fries»
MM K 2807. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 01.05.1905
«Ihrem Wunsche zufolge liess ich heute durch das Bankhaus von Sal. L. Cohn Ihnen die ganze von Prag eingegangene Summe im Betrage von M. 1304.90 übersenden. Ich bitte, wenn Sie das Geld erhalten haben, um Empfangsbestätigung.»
MM K 2808. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 06.05.1905
«Soeben sind M 2000.– von Commeter eingegangen. Ich lasse nun am Montag die M 700. – an Fräulein abgehen.»
MM K 2809. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 15.06.1905
«Soeben erhielt ich Ihr Telegramm nachgesandt. Da ich Ihnen von hier das Geld nicht senden konnte, tele- grafierte ich an Cohn, es \(M. 800.-)/ nach Horten telegrafisch zu senden. Ich bitte Sie um baldigen Bescheid, ob Sie das Geld richtig empfangen haben
MM K 2810. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 14.07.1905
«Soeben empfing ich Ihren Brief und lasse Ihnen durch das Bankhaus Sal L. Cohn den Restbetrag von M 491.10 zusenden.»
MM K 2811. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 22.07.1905
«Besten Dank für Ihren Brief. Ich rate Ihnen, wenn Sie die Kräfte fühlen, vielleicht zum Herbst das Porträt in Chemnitz zu versuchen. Es geht natür- lich nicht anders, als dass Sie dorthin reisen
MM K 2812. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 01.09.1905
«Wie Sie aus beifolgendem Abschnitt des Packetes ersehen, sind die Photographien anstatt nach Lübeck, nach Hamburg geschickt worden.»
MM K 2813. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 28.10.1905
«Besten Dank für Übersendung des gut gelungenen Porträts. Sie sehen ja aus, wie ein Gesandtschaftsattachée. Hof- fentlich ist dies ein Zeichen, dass Ihr Bild sich in gutem Fortschritt befindet. Wenn Sie mir einmal eine Photo- graphie von diesem Ihrem neuesten Gemälde schicken wollten, würde ich Ihnen sehr dankbar sein. Sind Herr und Frau Esche mit dem Fortgang Ihrer Arbeiten»
MM K 2814. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 06.11.1905
«Besten Dank für die Über- sendung der Photographie des Kinderporträts der kleinen Esches. Ich finde die Composition sehr gut und glücklich und glaube, dass sich das Bild würdig Ihren anderen Porträts an die Seite stellen kann, doch scheint es mir, als ob Sie in Ihren Sachen immer problema- tischer werden. Sie geben immer mehr Andeutungen, weil Ihnen die Fähigkeit, sich zu , mehr und mehr schwindet. Ich glaube, dass dies eine Folge Ihrer Nervosität und besonders des Alcohols ist.»
MM K 2815. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 23.11.1905
«Beifolgend übersende ich Ihnen ein Paket Modellier- wachs, wie Sie es bei uns gebraucht hatten. Wir hatten dies noch liegen und können es entbehren. Die Adresse für die Zinkplatten lautet: E. Keyser & Co, Berlin S. Ritterstr 8.»
MM K 2816. Munchmuseet
Brev fra Max Linde. Datert 23.12.1905
«Besten Dank für Ihren freundlichen Brief. Es freut mich vor allen Dingen, dass Sie arbeiten können. Ruhe und Einsamkeit – und Fernhalten des Alcoholteufels wird für Ihre Nerven das Lebenselixir bleiben. Für die Grossstädte sind Sie nicht geschaffen, mögen Sie sich früher auch manche Anregung daraus geholt haben.»
MM K 2873. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 13.11.1905
« Hoffentlich erholen Sie sich recht in Elgersburg. Auch ich bin gerade im Begriff, auf 14 Tage wegzufahren. Ich bin am 28ten oder 29ten wieder hier. Ich freue mich sehr, dass Sie ‹dann› ‹auch› wiederkommen und das Porträt machen wollen.»
MM K 2874. Munchmuseet
Brev fra Harry Kessler. Datert 29.11.1905
« Ja, ich bin hier und bleibe bis etwa Dienstag oder Mittwoch. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, aber sonst auch später, wenn Sie Ihre Kur nicht unterbrechen wollen.»
MM K 2885. Munchmuseet
Brev fra Herman Messtorff. Datert 06.04.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 2987. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 21.12.1905
«Ueber Ihren Brief habe ich mich sehr amüsiert; das muss ja ein hochgebildetes Stubenmädchen sein, das in Ihrer Skizze sogleich Nietzsche erkannte. Jedenfalls ist es mir eine Garantie für die Aehnlichkeit, denn die Stimme des Volkes trifft in dieser Hin- sicht oft die Wahrheit.»
MM K 2988. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 04.12.1905
«Es freut mich sehr, dass Sie Donnerstag kommen wollen, und möchte Sie nur bitten auch noch den Freitag halb zwei Uhr (une heure et demie) bei mir zu frühstücken. Freitag wollen mich einige jüngere Freunde, Frl. von Petery und Dr. Karding aus Naumburg besuchen; Beide verehren Sie und Ihre Kunst sehr und möchten Sie so gern kennen lernen. Also bitte, machen Sie mir die Freude mit meinem lieben Besuch bei mir zu frühstücken.»
MM K 2989. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 16.12.1905
«Es tut mir sehr leid, dass Ihre Nerven immer noch nicht ganz in Ordnung gekommen sind; sonst passt es mir aber ganz gut, wenn Sie das Bild erst im Januar malen wollen, weil ich es eigentlich besonders hübsch fände wenn es eine Art Conversationsbild wäre, nämlich van de Velde mit auf dem Bild als Schöpfer des Nietzsche Archivs. Aber das wird wohl nicht gehen, und ich weiss auch nicht, ob Herr Thiel Herrn van de Velde mithaben will. Jetzt ist Alles verreist, van de Velde, Graf Kessler und Hofmanns gehen auch bald fort, während im Januar wir wieder Alle zusammen sind.»
MM K 2991. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 28.11.1905
«Heute möchte ich Sie nur auf das Herzlichste bitten, erst nächste Woche zu kommen, oder we- nigstens erst am Sonnabend, den 2. December; ich muss nämlich in dieser Woche eine Arbeit beenden und bin deshalb von früh bis Abend beschäftigt. Bis Sonnabend Mittag denke ich mit der Arbeit fertig zu sein. Nächste Woche habe ich dann mehr freie Zeit und freue mich dann sehr wenn Sie hier in Weimar sind. Ich hoffe dann auch, dass van de Velde und Kessler hier sind, obgleich man das niemals vorher wissen kann.»
MM K 2992. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 20.11.1905
«Mir scheint es am Allerbesten, wenn Sie Graf Wedel selbst fragen wenn Sie nach Weimar kommen. So lange vorher anfragen scheint mir nicht ratsam. Wenn Sie dann hier sind macht es sich viel leichter.»
MM K 2993. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 01.12.1905
«Frau Elisabeth Förster-Nietzsche bittet Herrn Edvard Munch ihr die Freude zu machen, Donnerstag den 7. December Abends 7 Uhr bei ihr zu essen.»
MM K 2994. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 17.11.1905
«Herzlichen Dank für Ihren lieben Brief. Ehe ich aber Wedels Ihre Bitte vortrage, möchte ich Sie fragen welche junge Gräfin Wedel Sie malen wollen? Meinen Sie Gräfin Cäcilie (Cécile genannt), mit welcher Sie am meisten zusammen gewesen sind und sich schwedisch oder nor- wegisch unterhalten haben, oder meinen Sie eine der anderen Schwestern?»
MM K 2995. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 14.11.1905
«Innigen Dank von uns Dreien, Graf und Gräfin Kielmansegg und mir selbst, für die Prachtexemplare der Chrysanthemen die Sie uns sandten.»
MM K 2996. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 07.11.1905
«Es hat mir natürlich sehr, sehr leid getan, dass Sie am Sonnabend nicht kommen konnten, und viele Andere haben es mit mir bedauert. Aber ich bin ganz einverstanden mit Ihnen, dass Sie zunächst einmal Ihre Nerven wieder in Ordnung bringen und das geht nicht so schnell.»
MM K 2997. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 03.11.1905
«Gesellschaft der Kunstfreunde in Jena und Weimar. Frau Elisabeth Förster-Nietzsche bittet Herrn Edvard Munch ihr die Freude zu machen, Sonntag, den 5.Nov. ½ 6 Uhr bei ihr den Thee zu trinken. Herr Prof. Dr. Graef wird die Güte haben über das Thema: „Die Aesthetik der Armut, eine Be- trachtung über künstlerische Cultur” zu sprechen.»
MM K 2998. Munchmuseet
Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv. Datert 24.10.1905
«Durch Herrn Prof. van de Velde hörte ich, dass Sie in Chemnitz sind. Da nun Herr Ernest Thiel Ihnen den Auftrag gegeben hat ein Bild meines Bruders zu malen und wir jedenfalls des- wegen mit einander Rücksprache nehmen müssen, so möchte ich Sie nur fragen, wann Sie die Absicht haben nach Weimar zu kommen, damit ich auch wirklich hier bin und Zeit habe diese Angelegenheit ernstlich mit Ihnen zu überlegen. Sehr angenehm würde es mir sein, wenn Sie»
MM K 3065. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 08.01.1905
« Herrn Edvard Munch  Hamburg  Gilbfrieds Hotel  An der Koppel 9»
MM K 3066. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.01.1905
«Für Ihren frdl. Brief haben Sie herzlichen Dank; ich freue mich, dass Sie nun die Influenza ganz überwun den zu haben scheinen. Schonen Sie Sich, soweit es angeht, und unternehmen Sie nicht zu viel.»
MM K 3067. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.02.1905
« Herrn Edvard Munch  Berlin  Hotel Janson»
MM K 3069. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 25.03.1905
«Beifolgende Karte ist bei mir für Sie angekommen. Ihre Dame mit der rothen Nase hat mir zugeflötet, Sie seien in Berlin und so sende ich die Karte an Ihre dortige Adresse.»
MM K 3070. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 19.04.1905
«Ich komme erst jetzt dazu, Ihren freundlichen Brief zu beantworten, weil ich in Folge eines Augenleidens mehrere Wochen lang weder lesen noch schreiben darf.»
MM K 3071. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.04.1905
«Eben kommt Ihr freundlicher, ausführlicher Brief und ich beeile mich nun, den am 19. geschriebenen Brief an Sie abzusenden, will aber doch zu dem Dank für Ihre Nachricht noch einige worte hinzu- fügen. Es tut mir leid, dass Sie mit Ihren Nerven so herunter gewesen sind, hoffe aber, dass die jetzige Ruhe Ihnen gut tut. Dass»
MM K 3072. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 28.05.1905
«Nun haben Sie doch das Geld ges- schickt; fast wäre ich Ihnen böse, als wollten Sie mir das freundschaftliche Vertrauen kündigen. Aber so will ich es doch nicht auffassen, und danke Ihnen für die Sendung. Ich wollte so schon die- ser Tage schreiben und Ihnen sagen, wie famos Ihre Ausstellung bei Commeter ist. Ich habe noch keine Ausstellung Ihrer Bilder gesehen, die so einen geschlossenen und wohlthuenden Gesammteindruck macht wie diese, und ich glaube auch, dass sie viel Interesse erweckt. Relativ natürlich; die grösseren Kreise sind nicht reif dafür. Das Bild der norweg. Fami- lie, die Grossmutter, Mutter und das Kind»
MM K 3073. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 20.06.1905
«Ihren Brief  …  bekam ich im Moment der Abreise nach Berlin, und in Berlin habe ich keine Zeit gefunden, ihn zu beantworten. Jetzt, nach der Rück- kehr benutze ich den ersten Tag dazu.»
MM K 3075. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.08.1905
«Mit grossem Interesse und lebhafter Theilnahme habe ich die Nachrichten von der am vergangenen Sonntag statt- gehabten Volksabstimmung ge- lesen. Es ist eine imposante Kundgebung gewesen und ich wünsche Ihnen und Ihrem Va- terlande Glück dazu. Es ist etwas herzerfreuendes, wenn man sieht, wie ein Volk so eines Sinnes»
MM K 3076. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 11.11.1905
«Welche Uberraschung, von Ihnen hier aus Deutschland zu hören. Ich freue mich, dass Sie ordentlich etwas für Ihre Gesundheit thun, und hoffe dass Ihnen der Aufenthalt in Elgers burg gut thut. Meine Frau und ich sind einmal auf einer Fußwanderung von Gehlberg nach Ilmenau durchgekommen und haben dort Mittag gemacht.»
MM K 3077. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler. Datert 17.12.1905
«Besten Dank für Ihren freundlichen Brief Ihre Absicht, von mir, wenn ich komme, eine Radirung zu machen, hat mich sehr gefreut. Meine Zeit ist leider nur knapp bemessen, aber ich hoffe doch, dass ich am 29 December hier abreisen und dann am 30.31. December und 1 Januar dort sein kann. Am 2 Januar müsste ich zurückkommen. Nun fragt es sich nur, ob Sie dann in Elgersburg sind, und ob diese Tage Ihnen passen Ich hoffe, wir können in der Zeit auch die nöthige Arbeit für den Katalog bewältigen.»
MM K 3079. Munchmuseet
Brev fra Gustav Schiefler, Luise Schiefler, Ottilie Schiefler. Datert 31.12.1905
« Herrn Edv. Munch  Bad Elgersburg b. Weimar  Thüringen»
MM K 3348. Munchmuseet
Brev fra Franz Servaes. Datert 01.02.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3381. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 14.07.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3382. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 11.08.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3383. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 18.08.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3384. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 19.08.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3385. Munchmuseet
Brev fra Karl Friedrich Suter. Datert 27.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM K 3480. Munchmuseet
Brev fra Bruno Cassirer, Bruno Cassirer Verlag. Datert 29.07.1905
«interessieren, übergab ich ihm bereits.»
MM K 3650. Munchmuseet
Brev fra Armen-Direktion. Datert 11.12.1905
«Auf Ihre Eingabe vom 2 XII ‹a› erwidere wir Ihnen, daß wir auf Zahlung bestehen müssen. Sollte Ihnen die Zahlung der ganzen Summe auf einmal nicht mög- lich sein, so werden wir uns bereit finden lassen, Ihnen angemessene teilzahlungen zu bewilligen.»
MM K 3699. Munchmuseet
Brev fra Gustav Pauli, Kunsthalle Bremen. Datert 27.03.1905
«Herr Albert Kollmann, der im Juni in Bremen war und mit mir sprach, hat die Güte gehabt, Ihnen eine Ausstellung in der Bremer Kunsthal- le zu empfehlen. Ich wende mich nun direkt an Sie mit der Bitte, uns eine möglichst umfassende Anzahl Ihrer Gemälde und neueren Drucke für eine internationale Ausstellung zur Verfügung zu stellen, die wir in den Monaten Februar/März 1914 in der Kunsthalle veranstal- ten. Die Sachen müssten spätestens am 20. Januar hier sein und würden in der ersten Hälfte April von hier wieder abgehen. In unserer Sammlung besitzen wir be- reits eine ziemliche Anzahl Ihrer älteren graphischen Arbeiten\, die viele Verehrer haben.
MM K 3809. Munchmuseet
Brev fra Alfred Lichtwark, Kunsthalle zu Hamburg. Datert 06.03.1905
«Morgen habe ich um 11 Uhr eine Conferenz, die nicht zu umgehen ist, über- morgen um 10 ½ Uhr eine Sitzung, die eine Stunde dauern kann.»
MM K 3822. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 04.04.1905
«Aus Prag habe ich jetzt Ihre 91 Bilder erhalten, wovon ich 2 Arbeiten: Portrait eines alten Herrn (Pastell) u. „Doppel portrait” an Herrn Albert Kollmann, Berlin geschickt habe, da gen. Herr mir schrieb, daß diese Bilder sein Eigentum, welche er nummehr zurückwünschte. Zuerst bitte ich mir jetzt ein genaues Verzeichnis sämm Kommentartlicher sich bei mir befindlichen Bilder anzugeben zu senden mit genauer Preisangabe eines jeden Werkes. Ferner muß ich Ihnen mitteilen, daß verschiedene Gemälde in folge miserabler Verpackung oder auch schlechter Behandlung in Prag lädirt sind, einige Arbeiten zeigen in der Leinewand direct Nägellöcher, wie z.B. das große Gemälde: „Aften Aasgaardstrand”. Ich teile Ihnen dies»
MM K 3823. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 20.08.1905
«Von der Reise zurück bin ich heute in der Lage Ihnen auf Ihre werten Briefe zu ant- worten. Ein Verzeichnis der noch hier habenden Gemälde, ausser den Ihnen schon früher angegebenen u. ausgestellten Bilder werde ich morgen machen u. Ihnen dann zustellen. Ich bitte mir dann um- gehend die Preise davon mitzuteilen. Die nächste Ausstellung Ihrer Gemälde in Hamburg will ich vor Anfang des nächsten Jahres nicht machen, da sonst wohl ein wenig zu verfrüht. Trotzdem können Sie mir Ihre neuen Werke schon zusenden. Diese zweite Ausstellung hier in Hamburg soll sehr umfangreich werden u. meine sämm Kommentartlichen neuen Räume füllen. Vor Februar 1906 halte ich»
MM K 3824. Munchmuseet
Brev fra Albert Oberheide, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 23.08.1905
«Im Besitze Ihres w/ Briefes vom 21. d. Mts. finden Sie einliegend Verzeich- nis der noch restierenden Gemälde, deren Preise ich mir umgehend mitzuteilen bitte, sowie eine Aufstellung Ihres Contos, woraus Sie frdl. entnehmen wollen, dass M. 146,10 bereits für das nächstjährige Conto stehen. Einen Vor- schuss auf Conto Ihrer nächstjährigen Forderungen zu gewähren, halte ich auch garnicht für ratsam, da sonst womöglich kaum noch etwas von den Beträgen nach bliebe. Im übrigen bin ich mit meinen neu- en Ausstellungsräumen derartig in Anspruch genommen, dass ich gar kein Geld entbehren kann.»
MM K 3825. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 01.09.1905
«Ihre w/. Zeilen habe ich erhalten. Ich habe schon gestern an Piper geschrieben, daß er Ihre Bilder zur Ausstellung längere Zeit in München behalten kann aber jedoch nur dann, wenn er eine größere Collection ausstellt. Ich halte das gerade in Ihrem Interesse für sehr wichtig, denn 5 oder 6 Bilder vertreten Ihre Kunst doch nicht recht. Die nächste Ausstellung findet dann im December in der Kunsthalle zu Bremen u. dann in Dresden statt. Von beiden Ausstellungen verspreche ich mir viel. Sehr gern hätte ich eine Ausstellung in Weimar ge- macht. Ich \habe/ schon zweimal per Einschreibe brief an Graf Kessler geschrieben, jedoch leider ohne Erfolg. Vielleicht schreiben Sie ihm einmal persönlich. Für Berlin arrangiere ich October 1906 eine große Ausstellung bei Schulte in dessen neuen Räumen. November 1906 in der Galerie Miethke, Wien. Die nächste große Ausstellung in Hamburg möchte»
MM K 3826. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 09.11.1905
«Antwortlich Ihrer gef. verschiedenen Briefe teile ich Ihnen hierdurch höflichst mit, daß die Gemälde heute angekommen sind. Ich werde sie sofort auspacken lassen und dann in gewünschter Weise photographieren in Cabinet-format. Ausserdem erhielt ich mit den Gemälden eine Mappe enthaltend eine Anzahl Zeichnungen, Litho- graphien u. Holzschnitte sowie Holzblöcke. Ich bitte mir mitzuteilen ob von den Zeichnungen was verkäuflich ist resp: ob dieselben mit auszustellen sind. Ich werde von den Zeichnungen ein Verzeichnis machen damit Sie orientirt sind was in meinem Besitze ist. Auch erbitte ich von Ihnen ein genaues Preisverzeichnis der neuen Gemälde, die Sie jetzt geschickt haben.– Von Paris habe ich nun mehr auch definitive Antwort. Leider will Durand-Ruel wie George Petit Ihre Bilder zum Frühjahr nicht ausstellen da sie keinen Platz mehr haben. Was soll nun betreffs Paris geschehen? Haben Sie nicht einen Bekannten oder befreundeten Maler in Paris dem man die Sache übergeben könnte. Es ist sehr bedauerlich da ich mir gerade von Paris sehr viel versprochen habe.– Ende Januar will ich»
MM K 3827. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 21.10.1905
«Ihre w/. Zeilen habe ich erhalten. Es freut mich, daß Sie zwei Aufträge bei Herr von Esche erhalten haben. Die erste Ausstellung ist in Bremen u. zwar ab 25. November. In Dresden ist die Ausstellung im Monat Februar bei Emil Richter, Pragerstraße; früher kann dieser die Bilder dort nicht ausstellen. Da Ihre Bilder jedoch, durch die nachträgliche Absage in München von jetzt ab bis Mitte November frei sind ist es vielleicht angebracht, wenn wir dort in Chemnitz im Kunstsalon „Kunst- hütte” eine Ausstellung machen. Was meinen Sie dazu? Vielleicht ist Aussicht auf Verkauf? Ich schreibe gleichzeitig an die „Kunsthütte” dort ob sie die Ausstellung haben will. Das Beste wird sein Sie gehen persönlich zur „Kunsthütte” hin u. besprechen die Ausstellungsangelegenheit.»
MM K 3828. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 27.10.1905
« Herrn Eva\dv/ard Munch,  Chemnitz i/Sachsen,  Parkstraße 58»
MM K 3829. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 25.11.1905
«Die Mappe mit den Zeichnungen & Skizzen, sowie die Malutensilien sind gestern per Fracht- gut zum Versand gebracht worden.– Ihre Ausstellung in Bremen wird am 30. November eröffnet.– Mit dem Photo- graphieren der neuen Bilder werde ich in den nächsten Tagen beginnen.– Es fehlen mir immer noch die Preise für einen Teil der älteren Bilder, denn Sie haben mir die 2. Liste nicht complet ausgefüllt.– Ich bitte mir die Preise bald zuzusenden, da Ihre große Ausstellung hier Anfang Februar beginnen wird.»
MM K 3830. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Suhr, Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 27.12.1905
«Im Besitz Ihrer gesch. Zeilen will ich mich betr. der fehlenden Zeichnungen an den Spediteur wenden. Ich würde es für sehr richtig finden, wenn Sie sich ebenfalls an denselben wenden & hoffe ich, daß wir somit wieder in den Besitz der fehlenden. Blätter gelangen.– Teilen Sie mir doch bitte mit, wieviel Blätter es waren & ob dieselben mit den anderen oder extra in ein Packet gepackt waren.– Mit dem Photographie- ren werde ich bestimmt morgen beginnen; we- gen des Weihnachtsgeschäfts war es mir leider nicht möglich früher über meine Räume zu disponieren.– Ihre große Ausstellung in Hamburg wird Ende Februar, spätestens Anfang März stattfinden.»
MM K 3982. Munchmuseet
Brev fra Reinhard Piper, R. Piper & Co. Verlagsbuchhandlung München und Leipzig. Datert 29.09.1905
«Wir erhielten noch die 3 Photographien (Frauen- porträt, Sturm und Sommernacht) und danken Ihnen verbindlichst dafür. Wir lassen alle 3 für unsern Band reproduciren, und zwar in grossem Format, sodass sie bestens zur Wirkung kommen werden. Das Werk ist inzwischen rasch fortgeschritten, heute geht der erste Teil des Manuscripts in Druck, das Cliché-Material ist auch bereits in Arbeit.»
MM K 4072. Munchmuseet
Brev fra August Christian Mohr, V. Winkel & Magnussen. Datert 16.01.1905
«Jeg sender Dem herved Fortegnelse over de udstillede Sager og skriver samtidig til Cassirer angaaende en Reduction af Priserne. Jeg har endnu ikke modtaget Svar fra Reflektanten paa «Dagen derpaa». Det er en Prins; men jeg tror ikke han er noget videre velhavende. Nu faar vi se hvad han svarer. Deres Selvportrait, som jeg fik af Dem i Paris, hænger i vort store Vindu og gjør megen Opsigt. Ellers er her intet Nyt. Stuckenberg har skrevet en glimrende Kritik i «Politiken». En ren Lovsang. Svanekjær sender Kritikerne til Central Hotel, Lübeck. Han sagde, han havde Ordre at sende alt til Lübeck, indtil han fik nærmere Besked.»
MM K 4320. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. Heuc, Max Švabinský. Datert 01.02.1905
«vi tillader os den Aere til at meddele Dem, højstaerede Herr, at Udstillingen af Ders Vaerker aabnes Lørdagen den 4. Februar ven elleve Timen Formiddagen i Pavillonen ved Kinsky’s Haven, hvortil vi Dem hjerteligst indbyder og glaeder os, at De vil os beaere med Ders højstaerede Besøg.»
MM K 4321. Munchmuseet
Brev fra Kunsterklubben "MANES", Vr. Kiesvettr. Datert 22.03.1905
«Heute gingen Ihre Bilder, auf die Adresse: Transport actien Gesellschaft vorm. Hevecke, Hamburg, ab.»
MM K 4324. Munchmuseet
Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 05.10.1905
« H. Kosterka  Kgl Weinberge Prag»
MM K 4512. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1905
«Det er Holmenkoldag, men just ikke glimrende Veir, fra Vinduerne seer det stygt ud paa den Kant ganske sortgraat, saa det ville være underligt om der kunne desuagtet blive Rend. Inger er i Byen, jeg sidder derfor saa alene, og nu vil jeg da gjøre Alvor af at skrive. Inger var hos Grønvolds igaar, og da sagde Ludvig, at han sendte sine Breve til Mittelstasse 82 \53/. – Det var dette jeg ikke rig- tig turde gjøre, og har derfor»
MM K 4513. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.08.1905
«Mange Tak for Brevet og Tilbudet af Bærene. – Vi reiser ikke bort til Aasgaards- trand, men faaer En til at hjælpe os. dermedInger har allerede skrevet til En, derborte som kunde faa arangeret det paa det Bedste, – Mad Andersen, – hun har været os behjælpelig før og har været saa svert paalidelig og Grei. –»
MM K 4514. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.08.1905
«Tak for Brevet, jeg modtog igaar, det er saa godt at høre, at Du har kommet Dig, og at Du har havt det roligt og godt til dit Arbeide. – Det er sikkert der maa Tid til, og Forsigtig hed, saa kommer Du over det altsammen med Guds Hjælp. det er jo aarelange Lidelser, som Du bag Dig: – Det er vel deiligt at vide at Du har klaret det. –»
MM K 4515. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.[??].1905
«Vi har sendt Aviser flere Gange, haaber Du har faat dem. – Idag sendes Dig igjen. Tak for Brevet; – ja nu faaer det da bli Ro, – vi trænger det så svert; – og allerværst \er/var Striden inden Riget. – Vilkaarene føler jo alle som ydmydende, men uundgaaeligt maatte jo Resultatet blive, at ind rømme, – skjønt vore Dele- gerede kjæmpede paa Livet, – det var jo dem endnu mere end alle Andre i Landet om»
MM K 4516. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905
«Der er vel en stor Del \Misundelse/ Jalousie som er med i Uvillien mod Statsraad Mikkelsen, den viste sig jo under Underhandlingerne. – – G Heiberg siger at han angrer paa, at han ikke med sine Meningsfæller fik styrtet Regjering en før – Det er uforstaaeig at en saa behærsket Mand som Nørregaard, kan være med i sligt, – han nævner jo i sit Foredrag i Studentersamfundet vor Regjering som en tilfældig, som med Storthinget ingen Ret har til at bestemme for Kongedøm- me, det vilde være en Forbrydelse.»
MM K 4517. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.09.1905
«Tak for Brevet, det var morsomt og godt at høre at Du har det saa deiligt, og dertil fredeligt. – Det er jo alt anderledes her, men vi faaer haabe, det snart lægger sig, for man maa jo have Arbeids ro. – Karlstadsvilkaarene bruges til Agitation, for at styrte Regjeringen. –      I «vort Land» staaer der noget, som hen- tyder til, at Nedrasningen blier ikke helt, – Storsvenskene er misfornøiet. Du finder det i Morgen- bladet, en liden Opsats. fra Sver»
MM K 4518. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905
«Imorgen skal vi sende Dig 90, nu lægger jeg indeni dette 10k om Du skulde være i nogen øieblikkelig Forlegenhed. – – Det var godt, Du skrev, vi har undres paa, hvorledes Du har det. – Hvor godt det er at det gaaer frem- ad, og at Du kan ar- beide. Det haster ikke med Pengene, – vi har det bra saaledes, saa»
MM K 5114. Munchmuseet
Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1905
«ning, men kanske Landets Fred sik res bedst ved Kongedømme,– i allefald ligeover for Sverige– Den nye Konge har allerede ved sit Væsen og Fremtræden vundet eller skaffet Tillid endog Repu blikanerne respecterer ham.»
MM K 5316. Munchmuseet
Brev fra L. M. Larssen, Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 24.07.1905
«Deres ærede Brev af ? modtaget Deres Post har jeg sendt for nogle Dage siden og haaber jeg derfor at Di har modtaget denne. Her har ogsaa kommet en Pakke fra R. Piper & Co München; Skal jeg sende Dem den?»
MM K 5730. Munchmuseet
Brev fra Wilhelm Felsing, Hof-Kunstkupferdruckerei O. Felsing. Datert 22.02.1905
« Hierdurch ersuche ich Sie nochmals ebenso höflichst wie dringend um Ausgleich meines Guthabens, da ich nun nicht mehr länger darauf warten kann. Ich erwarte umgehende Erledigung und»
MM K 5819. Munchmuseet
Brev fra Christian Gierløff. Datert 13.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 31. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1905
«Edvard Munch udstiller om kort Tid e{n}t større antal ældre og nyere Malerier. { … }et Forsøg på at have dekorert Motiver fra det moderne Sjæleliv. Den store Fries som han har arbeidet på  …  i 14 Aar der behandler Livet og som nu er færdig – ligeledes en stor en Friese bestilt af Dr. Linde i Lübeck til et hans Vær et Værelse –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 352. Munchmuseet
Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung. Datert 1905–1906
«Ich kann es verlangen und Sie haben mir es jetzt in ein Jahr verzweigert zu geben –»
MM N 616. Munchmuseet
Notat. Datert 1905
«Bølgerne kommer indover indover – Langtifra kommer De en efter en –»
MM N 617. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1905
« Jeg er meget spændt på hvad der nu bliver {–}i Norge    for nu er det jo egentlig at Kagen skal bages – Betingelserne { … }kunde fra Sverriges { … }Side kunde jo blive en ny liden Ørefiken for os men osså bare et Plaster på de Sår som de Siamesiske Tvillinger fik da de blevet revet fra hverandre»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM N 669. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert kvinne. Datert 1905–1906
«»
MM N 712. Munchmuseet
Brev til Ludvig M Larssen. Datert 1905
«Elgersburg Victoria Hotel Deres Frue må få Denne Gratulation et Par Dage senere –»
MM N 863. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
«Der blev stadig Indryk af Kristiania bohemer der kom ind om Aften og drak sig fuld og forstyrret mig aldeles»
MM N 885. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905
« Det ser uroligt ud i Norge fortiden – men det giver sig vel – Jeg h{ … }ar havt en lidt bevæget Tid med Reiser og Udstillinger – Resultatet er ihvertfald gunstigt – Jeg har gjort en meget fordelagtig Kontrakt med et Firm en Kunsthandler i Hamburg på 3 aar – således at ha{ … }n forpligter sig til i denne Tid at sælge for mindst 9000 Mk –»
MM N 886. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1904–1905
« Adresse  Giebfrieds Hotel  Kobbel 9  Hamburg»
MM N 887. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
«Jeg reiser nu strax til Tydskland – jeg blir nødt til at ta mod Bestillinger der da jeg ikke flere Penge har –»
MM N 888. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
«Jeg vilde gjerne have pr. Uge sendt en Pakke Aviser – »
MM N 889. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 27.7.1905
«Tak for Brevet! At det har været enerverende for Eder denne Tid kan jeg jo tænke –»
MM N 890. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 23.9.1905
« Min Adresse er foreløbig  Chemnitz poste restante  Sachsen»
MM N 891. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 19.10.1905
«»
MM N 892. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 23.10.1905
«Jeg undres på hvad det blir til i Norge – Republik eller Konge –»
MM N 893. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 8.2.1905
«Hilsen fra min Udstilling.»
MM N 894. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 6.11.1905
« Nu er da forholdsvis Ro kommet i Landet – jeg synes nu at når man kunde få Republik atpå, så skulde man gjort det – Jeg tror nok kanske at enda mer Borgerpøbel som T.L Familie foreløbig vilde herske for meget men tilslut er det for os dog den bedste Form –»
MM N 895. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 17.11.1905
« Jeg haaber dennegang at jeg gratulerer med Fødselsdagen til rette Tid – Jeg sendte fra Chemnitz {5}400 {Kroner}Marks – senere kommer mer – Tak for Lånet – Jeg tænker at blive her i Thüringerwald en Tid for at prøve Fjeldluftens Virkning på Nerverne – { … }Det havde jo været heldigt om jeg kunde have udført de mange Portræt-»
MM N 896. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 26.12.1905
«Jeg tar har det her godt og heldigt var det at jeg tog den Beslutning – For mig er absolut Ro nødvendig – Så er det heldigt at det gaar bra med Pengene Vistnok må jeg opsætte med de mange Portrætbestillinger – men jeg har da tilstrækkeligt – Jeg har ikke sendt alle Pengene I skal ha – da de jo ligesågodt kan stå hos mig der er ligeså sikker som en Bank nu – og Pengene kan jo forrente sig ligeså godt her – Dr Linde skylder mig endnu 2000 kr»
MM N 897. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
« Vil I ikke reise ned til Huset mit – der er fuldt af Bær i Haven – I kan på en eller anden Maade komme ind – da jeg har Nøklerne må I la Døren på en pen Maade brække op – jeg må alligevel have en ny Laas – Denne må altså sættes ind –»
MM N 898. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
« Tak for Brevet – Ja jeg må si det var store Begivenheder ... ‹hjemme› og godt og yderst mærkeligt er det – at det vist går af i Fred – Det havde jeg aldrig troet – men vi var go{ … }dt { … }rustet og vi havde { … }politiske Geni{ … }er»
MM N 899. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
«Pengene behøves ikke sendes da jeg alt har fået { … }mynt Jeg bor i {en}hos et ungt meget elskværdigt ægtepar hvis to Børn jeg maler – Det er en Besidder af et stort Spinderi her – Jeg har et deiligt Værelse med Bad så jeg her kan leve fredeligt og sundt –»
MM N 901. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 18.1.1905
«Jeg har i Juletiden været på Farten Jeg fik Bestilling på at male e{n}t Dameportræt og måtte reise til Hamburg – det var en Datter af Geheimerath Warburg i Altona – Det var et vanskeligt Arbeide da jeg ikke havde kjendte Damen – men det blev da færdigt og jeg fik mine 1000 Mark. – Jeg havde kunnet udført flere Portrætter men uheldigvis har jeg som som alle andre her fået Influenza og som Du ved er den hos mig langvarig – Det er forresten snurrigt at vanke i disse Millionhuse – Warburg har er for Exempel en af de rigeste Bankier i Tydskland (det betyr vel sine 40 Millioner). Jeg var der 2 Gange i Selskab – Fruen»
MM N 902. Munchmuseet
Brev til Karen Bjølstad. Datert 1905
« Jeg har vist ikke skrevet siden mit Hambur- gerophold – I Prag var der megen Ære men lidet Guld – her {er}i Hamburg spiller Guldet større Rolle –»
MM N 1946. Munchmuseet
Brevutkast til Harald Nørregaard. Datert 25.8.1905
« Det er vigtige Dage i Norge nu og underlig må det være for de der nu skal raade for Sch Skjæbnen hjemme – det er forunderligt hvordan det går op og ned i denne Sag og ofte ser man ikke klart – for bare Træer – I alle Tilfælde er det jo godt at have Folk som Stang – Jeg»
MM N 1952. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1905
«Jeg reiser muligvis meget snart til Tydskland og sandsynligvis for længere Tid – Jeg har en Række Portraitbestillinger og mine Venner i Weimar { … }med Fru { … }Förster-Nietzche og flere vil h{ … }ave mig did tilb{ … }age – – Af forskjellige Grunde vil jeg gjerne have atter en»
MM N 1967. Munchmuseet
Brevutkast til Aase Nørregaard. Datert 1905
«Jeg reiser { … }vel s{ … }nart for lang Tid væk – Af Grunde, for mig vigtige Grunde, – hvilket ikke er Reklamens – vilde jeg, så u{ … }behagelig s{ … }ånt er selv at foreslå {at}lade sætte ind i Verdens Gang helst at jeg reiser til Chemnitz og Weimar forat udføre en Række»
MM N 1997. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Datert 1905
«Jeg vil bede Dig at lade Verdens Gang få Beskjed om { … }følgende al al{ … }tså en Notis: {Jeg}Munch afreiser til Weimar forat male flere Portrætbestillinger – blandt andet en Bestilling fra den»
MM N 1998. Munchmuseet
Brevutkast til Ludvig Ravensberg. Datert 1905–1905
« Hvis Gjerløff ikke skulde være tilstede – (jeg har skrevet til ham) vil Du da bede en Skihandler sende mig med Efterkrav et Par Ski – almindelige til 6–7 Kroner med praktisk Binding – Her er storartet og jeg håber at ialfald mine indre Skavanker – Pøblerne i Norge har skaffet mig, skal repareres – så jeg ihvertfald skal blive en formuende Mand – Bare jeg ikke falder og ødelægger min fordærvede venstre Hånd –»
MM N 2178. Munchmuseet
Brevutkast til Leonhard Boldt. Datert 1905
« Besten Dank fur Ihre freundliche Karte ich werde Dr. Linde bitten Ihnen die Fries zuschiecken – Bitte gruszen Sie Ihre Frau Gemahlin und Hr Kollmann.»
MM N 2179. Munchmuseet
Brevutkast til Leonhard Boldt. Datert 25.7.1905
«Ich habe mit groszter Freude Ihre Brief erhalten – Ich musz Ihnen jetzt nur schnell danken; Ich bin in letzter Zeit kranklich gewesen die starke Spannung w{ … }helche meine Arbeit und mitfolgende»
MM N 2180. Munchmuseet
Brevutkast til Otto Brahm. Datert 1905–1906
«Das Portrait Ibsen werde ich Ihnen baldigst zuschiecken lassen – Das Honorar werden Sie bitte an mir hierher schiecken lassen»
MM N 2184. Munchmuseet
Brevutkast til Frederick Delius. Datert 1905
« Hier habe ein grosze Ausstellung in das ganze Lokale. Bitte so freundlich sein für mich das Geld zu ausgeben fur L’Independant – Ich schiecke sofort das Geld –»
MM N 2201. Munchmuseet
Brevutkast til Herbert Esche. Datert 1905–1906
«Besten Dank Alles angekommen Ich freue mich sehr darauf wieder Ihnen einmal besuchen zu konnen –»
MM N 2208. Munchmuseet
Brevutkast til Hanni Esche. Datert 28.11.1905
« Je vous merci be{u}aucoup pour votre lettre – Je vous donnerai le { … }petit portrait a place de l’autre – petit comme vous avez desiré –»
MM N 2210. Munchmuseet
Brevutkast til Hanni Esche. Datert 1905
«Mein besten Dank für Ihre freundliches Brief whelches mich sehr erfreut habe –»
MM N 2284. Munchmuseet
Brevutkast til Harry Kessler. Datert 1905–1906
«Ich werde in kurzer Zeit wieder nach Weimar kommen – Werde es Ihnen passen in nachster Zeit fur das Portrait zu stehen –»
MM N 2297. Munchmuseet
Brevutkast til Albert Kollmann. Datert 30.11.1905
«Ich höre nichts von Ihnen aber trotsdem wird vielleicht mein Brief an Ihnen kommen –»
MM N 2307. Munchmuseet
Brevutkast til Hugo Kosterka. Datert 1905
«Er kommen idag morges – tænkte at kunne staa til Tjeneste med noget – Naar og hvor kan vi træffes?»
MM N 2308. Munchmuseet
Brevutkast til Hugo Kosterka. Datert 18.2.1905
«Prageropholdet var mig {til}en stor Glæde – det var en Glæde at se hvor vakkert min Udstilling var ordnet og det var mig en glæde at gjøre Bekjendtskab med de temperamentfulde og talendtfulde Bøhmiske»
MM N 2309. Munchmuseet
Brevutkast til Hugo Kosterka. Datert 1905–1906
«Det var visselig skjønne og uforglemmelige Dage I ber\e/dte mig i Prag – D{et}e vil stå for mig som en skjøn Drøm – Det var mig osså en stor Glæde at træffe d alvorlige talentfulde og friske malere i»
MM N 2386. Munchmuseet
Brevutkast til Eva Mudocci. Datert 20.12.1905
«Es freut mich dasz es Dir gu gehst – Du fragst ob ich krank bin – Ich bin nicht kranker wie sonst – aber sicher ist es das nach diese unglaubliche gemeine { … }Geschichten mit vor einigen Jahren meine Seele krank gemacht hat – und mir ein gefahrliche Nervositet gegeben»
MM N 2403. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 6.11.1905
«Victoria Hotel»
MM N 2527. Munchmuseet
Brevutkast til Ernest Thiel. Datert 28.8.1905
«Ich har netop modtaget Brev fra Hr. Thiis i Trondhjem – Han fortæller mig med Beundring om Deres Galleri – hvor, jeg hører jeg, det bedste af Svensk Kunst er representeret – Hr Thiis beder»
MM N 2754. Munchmuseet
Brevutkast til Uidentifisert mann. Datert 1905–1906
«Ich ruhe mich jetzt in Danmark aus – Die Zeiten in Norwegen waren intressanter aber wie Sie denken eigentlich nicht fur gu{ … }nstig fur derjenigen die sich ausruhen sollten – – Es wird also noch ein Bischen dauern bis ich ganz hergestellt werden wird – { … }Mein Doctor Arzt laszt mich»
MM N 2814. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 1904-1905
«Jeg gidder ikke skrive om Brevet, Du finner vel noget ud deraf –»
MM N 2823. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 14.12.1905
« Hr Maler ‹Ludvig› Ravensberg  Adr Kgl. Fuldmægtig Grønvold  Stensgd 1.  Kristiania»
MM N 2824. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 15.1.1905
« Maleren Ludvig Ravensberg  S Kgl. Fulm. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2825. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.1.1905
« Jeg må give min tapre Hær underretning om min Fremrykning Jeg reiser imorgen til Prag for selv at lede Hovedslaget – Der forestår vistnok en alvorlig Dag – hele den samlede { … }Hær – 200 Afdelinger { … }står nu»
MM N 2827. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 7.2.1905
« Maleren Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd. 1  Kristiania»
MM N 2828. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 10.2.1905
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Ravensberg  Stensgade 1  Kristiania»
MM N 2829. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 2.3.1905
« Til  Maleren Ludvig Ravensberg  Stensgd. 1  Kristiania  Norwegen»
MM N 2830. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 3.8.1905
« Maleren Ludvig Ravensberg  { … }Kgl. Fuldm. Grønvold  Kristiania Stensgd /III»
MM N 2831. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 11.8.1905
« { … }Maleren Ludvig Ravensberg  Adr. (Kgl.) Fuldm. Grønvold  ???  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2832. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905
« Hr Maler Ludvig Ravensberg  Kgl Fuldm. Fr. Grønvold  Stensgd. 1  Kristiania –»
MM N 2833. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 30.8.1905
« Hr {L}Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2834. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 26.9.1905
« Hr. Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold.  Stensgd. 1  Kristiania  Norwegen»
MM N 2835. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 24.9.1905
« Hr Maler Ludvig Ravensberg  Kgl. Fuldm. Grønvold  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 2836. Munchmuseet
Brev til Ludvig Ravensberg. Datert 28.11.1905
« Herr Maler Ludvig Ravensberg  Stensgd 1  Kristiania»
MM N 3048. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1905
«Jeg må næsten pligtmæssig si «Tak for sidst» – Jeg svedet megen Galde ud i de bløde danske Bøgeskove hvor R …  blød som en Handske og usynlig som en japansk Tuschtegning malerisk gruperede sig i Kongens Skove –»
MM N 3049. Munchmuseet
Brev til Emanuel Goldstein. Datert 1905
« Har Du fået mit Brev? – Jeg ærgrer mig meget over at Trykkeren ikke sender mig de Gravurer og Kobberplader der dog lovlig tilkommer mig – Skulde Du på Dine Reiser komme forbi Weimar så får du besøge mig og jeg tror ikke Du vil finde mig så nervøs som i Sommer – Hils – til Din Familie og Doctor Kalka –»
MM N 3082. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1905
«Jeg kommer fra Prag der har lagt Salve { … }på mange Saar min elskede Fødeby har givet mig – Jeg blev der som Kunstnerforeningen «Manes»s Gjæst behandlet som en Fyrste – Der var allerede i Forberedelse to Brochurer – Jeg blev overladt Borgermesterens Equipage til Disposition o.s.v. v{ … }ed Fester. En bekjendt Oversætter af»
MM N 3084. Munchmuseet
Brev til Jens Thiis. Datert 1905–1906
« jeg venter forgjæves på den Norske Kunsthistorie som Du gjentagne Gange har lovet mig – Du kan trygt sende den hid – da jeg vel blir her omkring i længere Tid – Jeg har opgivet Norge – ialfald for længere Tid – det er ikke Furtenhed à la Sinding eller Amalie Skram – men de{n}t lumske An{k}greb  …  i Ryggen (fuldt op jeg som jeg var med Fiendskab fra alle andre Kanter) fra de vinædende Bohemer – der frækt kaldte sig mine {v}Venner har gjort at jeg rent mekaniskt talt ikke kan være hjemme – da jeg simpelthen flyr i Flint af Sinne – Her gaar alt storartet – Jeg bor i»
MM N 3148. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 12.8.1905
« Hrn Albert Kollm …   Beyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin»
MM N 3149. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 25.12.1905
«Ich weisz nicht ob Ihnen d{er}as Brief erreichen werden – aber ich habe doch Lust Ihnen aus dem { … }Kampfplatze Nachrichten zu geben. Ich kampfe allerdings – aber ich musz mir noch alz Invalid nennen – Die unheimliche Astralzustand ist noch da – und ich musz sehr aufpassen – Schlimm ist es das ich vorlaufig nicht meine viele Portraitbestellungen annehmen darf – ich kriege jetzt»
MM N 3150. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.10.1905
«  Beyers Hotel  Schadowstr.  Berlin»
MM N 3151. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 3.5.1905
« Hrn. Albert Kollmann  Adr. Hrn. Maler ‹Lenh.› Boldt  Münchenerstr. 49  Berlin»
MM N 3152. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 17.4.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin.»
MM N 3153. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 4.4.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstr.  Berlin»
MM N 3154. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 4.4.1905
« Hrr Albert Kollmann  ‹B›eyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin»
MM N 3155. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 3.4.1905
« Hrn Albert Kollma …   ‹H›  {Beyerstrasse}Beyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin»
MM N 3156. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 3.4.1905
« Hr. Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstr.  Berlin»
MM N 3157. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 29.3.1905
«Vorlaufig Adresse:  Kopenhagen poste restante –»
MM N 3158. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 27.2.1905
«Ich fahre {M}morgen { … }nach Hamburg – Ich wheisz nicht bestimmt wie es hier geht –»
MM N 3159. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.3.1905
« Hrrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  { … }Schadowstr.  Berlin   … »
MM N 3160. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 6.2.1905
«  Beyers Hotel  Shadowstrasse  Berlin»
MM N 3161. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 2.2.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstrasse  Berlin.»
MM N 3162. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 18.1.1905
«{Das}Es ist für mich ein Influenza- Jahr – Sofort ich in Lübeck eintreffe bin ich wied{ … }er voll { … }von Influenza – Das Bild bei Warburg is gut geworden u{ … }nd bezahlt – Ich werde bei Mesdorff sein, sofort ich gut bin – Dr. L. {Lin}ist der Fries wegen ‹zuruck … › aber angenehmer.»
MM N 3168. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 12.1.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstr. 1A  Berlin»
MM N 3169. Munchmuseet
Brev til Albert Kollmann. Datert 8.1.1905
« Hrn Albert Kollmann  Beyers Hotel  Schadowstr. 1A  Berlin»
MM N 3340. Munchmuseet
Brev til "Argus" Nachrichten-Bureau. Datert 29.1.1905
«Mein Gegenwartige Adresse ist  Hotel Jans{ … }on Mittelstrasse  Berlin.»
MM N 3477. Munchmuseet
Brevutkast til Constantin G. Naumann. Datert 17.11.1905
«Bitte mir «Friedrich Nietzche» {erste Theil}von Frau ‹Förster›-Nietzsche erste Theil  …  pr. Nachnahme zu schiecken –»
MM N 3771. Munchmuseet
Brev til Norges Geografiske Oppmåling. Datert 3.2.1905
«Vil De være så snil at sende samtlige for mig opbevarede {K}\C/obberplader og Zinkplader til ovenanførte Adresse. Vil De være så snil at indpakke Pladerne godt og sende Kassen med Efterkrav Cassirer betaler. »
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 1097. Munchmuseet
. Datert 1903–1908
«Ikke Munchs håndskrift.»
MM T 1298. Munchmuseet
. Datert 1899–1917
«Kan det nytte at faa maalb‹undt› et sligt skadedyr af en kritiker – Å nei: rør endelig ikke ved ham – der ryker bare op lopper og lus og andet svineri –»
MM T 1371. Munchmuseet
. Datert 1903–1910
«Der tilflyder os andre Fordele»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2773. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2776. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2792. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 25. I privat eie
Brev til Hanni Esche. Datert 26.7.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 50. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 26.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 51. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 4.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 52. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 4.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 53. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 9.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 54. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 10.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 55. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 15.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 56. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 27.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 57. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 30.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 58. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 2.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 59. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Varia. Datert 1905–1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 60. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 14.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 61. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Brev til Elisabeth Förster-Nietzsche. Datert 18.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 147. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 12.6.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 148. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 149. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 27.7.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 150. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 4.8.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 151. Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 25.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 32 (PN 189). Nasjonalbiblioteket
Brev til Andreas Aubert. Datert 2.12.1905
«Jeg har havt i de sidste Aar så bevægede Dage – og har heller ikke været ganske frisk – derfor har jeg forsømt at ta{ … }kke Dem for  …  { … }Bogen om Dahl som De var så elskværdig at sende mig – Hermed altså min Tak – jeg har endnu tilgode at læse den helt igjennem – { … }og glæder mig hertil – Her i Thüringerwald»
Brevs. 466 (PN 262). Nasjonalbiblioteket
Brev til Karl Vilhelm Hammer. Datert 1905
«Jeg sender her Papiret og skal sende Morgen 83 Kr til Dem – Jeg forstod det som dette var den udlagte Sum –»
Brevs. 518 (PN 282). Nasjonalbiblioteket
Brev til Carl Moll. Datert 1905
«Ich habe mit Freude gesehen dasz Sie Jury- Mitglied  …  des Deutschen Künstlerverbund sind – Vie { … }Ich werde ‹Ihnen› ‹denn› vielleicht in Berlin die Freude haben Ihre Hand zu drucken –»
Brevs. 518 (PN 300). Nasjonalbiblioteket
Brev til Johannes Lynneberg. Datert 1905
« Tak for Brevet – {Jeg}Det er vist og sandt De fik nok svært meget af Billeder hin Aften –»
Brev til Henry van de Velde. Datert 4.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 361. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 7.1.1905
« Hrr Landrichter Schiefler  Hamburg  Oberstr. 52»
PN 362. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 8.1.1905
«Kopenhagen macht grosze Aufsehen – Man hat ubrigens in Zeitungen sich daruber beklagt dasz Sie ‹kr› kein Katalog wäre –»
PN 363. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 15.1.1905
«Ich bin in Lubeck aber wieder von Influenza erkrankt – Ich werde so schnell wie moglich {D}\d/ie Drucke senden – Mein Portrait von Fraulein Warburg ist fertig – Es wollte mich sehr freuen ob Sie und Ihre Frau Gemahlin es bei Hr Warburg ansehen wollten!»
PN 364. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«Ihnen die ganze Kiste zu schiecken –»
PN 365. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 30.1.1905
«die intresante Arbeit mit dem Katalog gut besprechen konnen –»
PN 366. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«machen können –»
PN 367. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«Es war mich schwer vorlaufig in Hamburg zu sein – { … }\Ich/ habe den Beschlusz genommen mich ganz zu erholen – Meine Nerven sind verdorben – Es war eine gefahrliche Stelle bei Giebfried – und es kam zur Scenen w{‹e›}\h/elche in letzter Zeit gekommen ofter passiert sind –»
PN 368. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«bekommen habe – Ich habe alles gemacht um die Attacken zu verhindern aber – doch – wenn irgend ein Gelegenheit – das man mir zu trinken animiert \am Beispiel/ ist es wiedergekommen – Dabei habe ich die vollsten und starksten Lust zur Arbeit und ist voll von Ideen –»
PN 369. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«Bitte sagen Sie Ihr Frau Gemahlin dasz ich jetzt das Buch lesen werde – es wird mich sehr freuen –»
PN 370. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«Schweden noch machen werden Die Revolution ist in schonste Ordnung gegangen ein vollständige Monsterrevolution – Alle {‹b›}\s/ind ruhige und wartet was kommen wird – Fur meine Gesundheit ist eben nicht diese Spannung nicht gut – Hier in voller Ruhe bin ich wohl aber der kleinste {e}\E/reg{g}\u/ng macht mir krank – Die Arbeit geht gut – Nun denke ich sehr daran was ich thun soll ob Krieg kommt – mit meine Arb Gemalde»
PN 371. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 1905
«Kunsthandlungen ubergeben?»
PN 372. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 26.8.1905
«alles gut – Wir sind alle Deutschland dankbar für den Beweis der Sympathi von Deutschland bekommen haben – Das Por letzte Fotografie der klein Frauleins ist das beste – und werde ich diese alz Mittel um radieren brauchen –»
PN 373. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 9.11.1905
«so leicht geht es nicht in Rusland – Nun hatten wir ohne Blutvergesz gratis auch Republik bekommen – aber merkwurdig genug macht man es nicht – das heiszt es ist eine grosze Bewegung dafür – aber ich glaube doch dasz ‹es› Carl von N\D/anemark Konig wird – Was sagen Sie dazu – In Deutschland ist jo auch ernste Zustande gewesen hore ich – man spricht wenig davon aber es liege doch in der Luft – Meinen Sie es zu Krieg wird – Hoffentlich geht es Ihnen und Ihren Haus gut –»
PN 374. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 29.11.1905
«Es ware sehr schön wenn Sie hier kommen konnten – Ich mochte allerdings gern nach Hamburg kommen eine Ausstellung wegen auch aber wenn ich einmal wirklich gesund werden soll – musz ich in längeren Zeit viele Ruhe haben –»
PN 375. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 17.12.1905
«es ist schwierig alz ich viele Portraitbestellungen habe beinahe ungefahr 7 Stuck aber ich darf nicht wekgehen –»
PN 376. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Gustav Schiefler. Datert 19.12.1905
«Besten Dank fur Ihren Brief Es scheint mir auch ein groszes Opfer zu sein hier in die Feiertagen zu kommen – und es zeigt Ihre grosze Interesse für die Sache dasz Sie hier kommen werden – Ich { … }\wer/de mir noch langere Zeit hier bleiben und sicher in den von Ihnen erwahnten Tagen –»
PN 377. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 31.12.1905
« Frau Landgerichter director  Schiefler  Hamburg  Oberstr 86»
PN 378. Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Brev til Luise Schiefler. Datert 31.12.1905
«»
PN 420. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 805. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 6.2.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 806. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 24.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 807. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 19.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 810. I privat eie
Brev til L. M. Larssen. Datert 6.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
Brevs. 604 (PN 852). Nasjonalbiblioteket
Brev til Jappe Nilssen. Datert 1905–1906
«Han gjorde nylig affære ved at sælge et Billedet med Løfte om at give mig Halvparten – der blir borte uden Hånsord»
PN 937. Piper Verlag
Brev til Hermann Esswein. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 938. The Delius Trust Archive
Brev til Frederick Delius. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 944. Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Brev til Harry Kessler. Datert 13.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 958. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 959. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 960. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 961. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 962. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 963. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1.7.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 964. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 13.8.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 965. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 20.8.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 966. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 967. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 9.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 968. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 2.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 969. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 9.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 970. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 18.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 971. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 20.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 972. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 24.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 973. Piper Verlag
Brev til Piper & Co.. Datert 20.11.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 996. Værings arkiv
Notat. Datert 12.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1025. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 2.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1026. Ukjent
Brev til Eva Mudocci. Datert 20.12.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1035. Ukjent
Notat. Datert 28.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1143. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 25.7.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1144. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 2.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1145. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1146. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 2.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1147. Thielska galleriet
Brev til Ernest Thiel. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1236. Ukjent
Brev til Hugo Kosterka. Datert 2.5.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1278. Bibliothek der Hansestadt Lübeck
Brev til Max Linde. Datert 18.6.1905
«709 Kronen eben von Hr Bankier Cohn erhalten man ist hier sehe auf 20 gespannte – die Krise ist auf den Höhen»