Munchmuseet, MM K 4478

MM K 4478, Munchmuseet. Datert 18.03.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Endelig kom det til
en fuld Anerkjendelse
av din Kunst ogsaa
her, det virket nesten
overvældende: at læse
Kritikken selv i de
for mest forfølgende
Blade. Vi må gjennem
gaa dem mange Gange,
og saa har jo Publikum
fått et velvilligt Skjøn,

 

      

de troer, om ikke Forstaael-
sen rækker til. – – Det
er saa underlig at see
hvorledes Retfærdigheten tilslut
seirer i alt. –

    Jeg har tænkt saa meget
paa Dig i denne Tid,
det er godt at Du er
i en saadan Ro, – Inger
fortæller om Portrættet af
din tiltalende Professor, og
Søstrene; tænk at Du
virkelig har kunnet faa
male saameget der. –

    Nu maa jeg ogsaa ind
en Tur; – vi har Føre,
saa jeg taer mig med I
en Slædetur, – da jeg er

 

      

bryd med Nordstrandbakkerne
Vi har det yndigste Solskins-
veir om Dagen. – – – –

    Vi har det bra, alt
ved det samme, Solen
skinner saa deilig ind
i Stuen,      
  Med mange
mange hjertelige Hilsener
fra os alle.

    Din heng.
Karen Bjølstad


Nordstrand d. ‹28› Marts
1909. –