Munchmuseet, MM K 4560

MM K 4560, Munchmuseet. Datert 12.02.1912. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Hjertelig Tak for Brevet,
det var saa hyggeligt at
høre fra Dig, hvor det
glædede mig at Du er
frisk og befinder Dig
vel. Vinteren har sande-
lig været haard. –

    Kragerø passer altsaa godt
for Dig, anderledes bedre
end Byen her., men

 

      

det er jo slemt at Kragerø
ligger saa afveien x, tænk
saameget Arbeide, Du har
udført der, det er utroligt,
alle disse Udstillinger, saadan
Arbeidskraft, der er Dig
givet
, jeg kan bare ikke
forstaa det x

    Vi har læst om i Aviserne
om alle de mange Søulykker
i Kragerø og vi tænkte ogsaa
at omkring Dig kunde der
være mange Du kjendte \som var rammet/;
hvor underligt det var med
den gamle Mand, det hender
nok sjeldent noget saadant
og det er altsaa din nærmeste
Nabo. –

    Der har vel vanskeligt været

 

      

saamange Ulykker paa Søen
som iaar for de norske Søfolk.
Olines Svigersøn er Præst paa
en liden Ø ved Bergen, til
der drev eller skyllet iland
9 af «Elines» Besætning som
blev jordet der. – Du har vel
lagt Mærke til dette rædsomme
Forlis nær Bergen. –

    Hvor det er deiligt at
kjende det milde Veir,
det har sneet idag,

    Det var da en svær
Skat Du er lagt i,
tænk 1100 Kr.

    Vi har læst om, hvor-
ledes Du gik Glip af
Pølseforæringen fra Hamburg.

    Stakkels Thorsteinson,
han har maattet sende
sin Kone og Barn tilbage
til Rusland, – det blev

 

      

for vanskeligt, han faar
ikke solgt noget. –

    
    Inger takket for Gratu
lationen og hilser Dig
hjertelig ligesaa Laura,

    Din heng. Karen Bjølstad

Nordstrand 12te Februar.