Munchmuseet, MM K 4780

MM K 4780, Munchmuseet. Datert 21.09.[????]. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    En inderlig Tak for
dit saa kjære Brev,
Mine Tanker har saa
meget været hos Dig,
i denne urolige Sommer,
men nu glæder det mig
saa at høre at Du føler
Dig vel i Høst, og at
Du sover bra. –

 

      

    Aa ja! ‹disse›
mange mange Vanske-
ligheder, kan jeg nok
Du, som har saa stærkt
Arbeide, som ikke maa
forstyres af Besøg
og Fordring paa Besøg
– og saa de mange
Anmodninger,

 

      

    Du maa jo …  at
litt Ro! –

    
    Endnu engang
en hjertelig Hilsen
og Tak
 din
hengivne gamle
Tante
    Med hilsen fra Inger.

    

21de Sept.