Munchmuseet, MM K 5132

MM K 5132, Munchmuseet. Datert [??].[??].1933. Brev fra Inger Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard


    Kunne du ikke få boken om dig
opsat et par år. Du kan bli dårlig
av all den uro som vil følge med det.
Kan du ikke si at du må ha ro.
Alle må respektere det. Helbreden er
viktigere enn denne utgivelse.

    
    Din heng. Inger