«So schlecht geht es mit den Deutsch».1 Edvard Munchs tyskspråklige brev

«Immer mochte ich so viel erzahlen – und immer ärgret mich mein unmoglich Deutsch». Dette skriver Edvard Munch i et udatert brevutkast til Elisabeth Förster-Nietzsche (MM N 2653). Bekjennelsen er betegnende for Munchs mer enn 1500 bevarte brev og brevutkast på tysk. Hvor mange utkast som ikke er bevart, kan man ikke vite; kanskje kan man anta at det er minst like mange, siden «ich 10 Briefe zerrisse für ein fertigen» (MM N 2770), «der Fehler wegen» (MM N 2766). Munchs brev til gallerister, museumsdirektører og utstillingskuratorer, trykkere og samlere, og ikke minst til venner, vitner stadig om hans misfornøydhet med sin utilstrekkelighet på et fremmed språk.

Varierende skriftbilde – rikt ordforråd

Munchs skriftbilde er varierende. Det er ofte flyktig, fullt av endringer og tilføyelser, og kan også være flertydig og noen ganger uleselig. Og – om det er av uvitenhet eller skjødesløshet – grammatikalsk slurvete. Munch bryr seg ikke alltid om riktig verbbøyning, flertallsendelser, korrekt bestemt artikkel, omlydstødler (disse sløyfes nesten bestandig) og heller ikke om tegnsetting, bortsett fra noe som likner tankestrek.2

Hvis det å uttrykke seg språklig blir slitsomt allerede i den private korrespondansen, så betyr forretningsbrev et ekstra møysommelig, tidkrevende, men likevel nødvendig strev for kunstneren – i hvert fall om man skal tro det han selv skriver. På den måten er brevene ikke minst også A portrait of the artist as a business man, som, til tross for strevet med språket, viser seg som en dyktig forretningsmann (men han savner en sekretær innimellom3), som hjemmefra og underveis, på reiser og kuropphold, betjener det tyske kunstmarkedet, leverer til utstillinger, forhandler med trykkere og koordinerer utlån av bilder.

Stilistisk spenner språket i brevene fra formell forretningstysk til et poetisk, metaforrikt språk som f.eks. til vennen Frederick Delius eller til kjæresten Eva Mudocci. Munchs ordforråd er rikt – og står i motsetning til hans selvkritiske omtale av sin «unmoglich Deutsch». «Es wird mir immer eine grozse Freude sein daran zu denken das die vier Gemälden so lange in München auf diese ehrvolle Weise gezeigt sind», skriver Munch på stilistisk ren og formell, skriftlig tysk (MM N 2636). Tyskens stående uttrykk og talemåter mestrer han perfekt. «Liebe und hochverehrte gnadige Frau!» (MM N 2766), «Ich danke Ihnen fur Ihre freundliche Mitheilung... Mit grözster Hochachtung» (MM N 2534), «Ich bestatige mit bestem Danke das Empfang von 6000 kr...» (MM N 2359), «Inzwischen empfehle ich mich hochachtungsvoll» (MM N 2643) – det er ikke et muntlig inspirert tysk vi leser her, men et godt utviklet, avansert skriftspråk (som Munch forøvrig noen ganger bruker etter byggesettprinsippet).

Hvis man kan måle hvor godt noen behersker et språk ved å se på skriften, så viser Munch seg – til tross for alle grammatikalske og ortografiske utfordringer – i stand til å tilpasse språket sitt til ulike behov. Hans personlige brev vitner om kraftfull dagligtale: «Donnerwetter dasz ist eine tolle Geschichte», skriver han til Karl Wieck (MM N 2544), og til maleren og vennen Albert Kollmann: «Die Schweine haben mich nicht umbringen konnen – jedensfalls» (MM N 3144). Også fra muntlig tysk henter han stadig uttrykk som «kriegte» (i stedet for «bekam»), «giebts» (i stedet for «gibt es»), «was» (i stedet for «etwas») eller «riesig gern».

Særlig poetiske er brevene til kunstnervenner som Delius og Kollmann. «Erzahlen Sie mir ein Bischen aus der Stadt mit die tausende Menschenstrahlen» (MM N 3175) « Die feindliche Geister sind nicht mehr in der Luft – die kriegen Körper und drohen mich – aber alles geht gut», heter det for eksempel (MM N 3176). Til den britiske kjæresten Eva Mudocci skriver Munch på tysk, et fremmedspråk for begge to: «Liebe Eva! Ich glaube unsere Seelen offnen sich fur einander – wir konnen noch naher kommen und in der Dunkelheit einkucken – wir sind wahr gegeneinander» (MM N 2367). «Einmal werde ich mein kranke Seele in Dein Musik mir baden – es wird mich wohl thun» (MM N 2382).4 Bilderikdom og uttrykksstyrke vitner om en språkevne som ikke er hindret av mangelfull ortografi eller grammatikk.

Norskspråklig påvirkning

Munchs norskspråklige bakgrunn skinner tydelig gjennom i de tyske brvene. Munch, som leser og skriver tysk også når han er utenfor det tyske språkområdet,5 er tett knyttet til morsmålet sitt, i det minste når det gjelder skriftlige uttrykk. Kasusendelser, verbbøyning og talemåter er ikke bare lånt, men ofte hentet direkte fra norsk: Det er snakk om «Maleren», «Kunstleren», «Verlegeren» og «Besitzeren», av en «Skitse» (tysk: Skizze) og en «Ramme» (tysk: Rahmen); Munch «nimmt eine Bestimmung» (= norsk: ta en avgjørelse; tysk: trifft eine Entscheidung), han er «stark schadet» (= norsk: sterkt skadet; tysk: stark geschadet/beschädigt), pengene hans «strecken» ikke (= norsk: strekke; tysk: reichen), hans «Humor ist nicht sehr gut» (= norsk: humor; tysk: Laune), han «argret» seg (= norsk: ergre; tysk: ärgern), han har «Umkosten» (= norsk: omkostninger; tysk: Unkosten), noe «wird sich ordnen» (= norsk: ordne seg; tysk: sich regeln, in Ordnung kommen); han «leste» (= norsk: leste; tysk: las), «denkte» (= norsk: tenkte; tysk: dachte) og har «aufgeklingelt» (= norsk: ringe på; tysk: klingeln/anrufen). Det kan derfor være nyttig for en tyskspråklig leser å tenke på denne «norwegisierung» av det tyske når språket i brevene virker særlig feilaktig;6 har man kunnskap i begge språk, vil man raskt kunne identifisere dem. Det samme gjelder setningsbygning, der Munch ofte følger norske regler: «Ich habe so viel zu thun das es ist ganz unmoglich» (MM N 3214) («Jeg har så mye å gjøre at det er helt umulig»). Her dreier det seg om en klassisk vanskelighet når man har tysk som fremmedspråk, nemlig den at man skal sette verbet (her: ist) til slutt i setningen (bl.a. i bisetninger) i motsetning til andre europeiske språk. Likheten mellom de to germanske språkene norsk og tysk lurer Munch til å være skjødesløs med bestemt form; bare sjelden resulterer det i forvansket betydning, og bare av og til er det rent norske ord som sniker seg inn i teksten (jeg = ich, jo = ja, og = und, bil = Auto).

Særegen og produktiv

«Ich bin ja ein sehr schlechte Briefschreiber und besonders in fremder Sprachen» (MM N 2550) – «Ich lerne nie Deutsch zu schreiben» (MM N 2359) – misfornøydheten med sin egen språkbeherskelse, som han opplever som mangelfull, ledsager brevforfatteren Edvard Munch gjennom hele livet. Denne misfornøydheten, men kanskje også hans manglende ambisjoner om å gjøre det bedre, skyldes kan hende også en mer prinsipiell skepsis mot selve brevmediet. Man kan jo, sier Munch, «in ein Brief nur theilweisz sich geben» (MM N 2380). Ovenfor dette står altså mer enn 1500 tyske brevdokumenter, forfattet over et tidsrom på omlag 50 år. Språket er riktignok grammatikalsk og ortografisk mangelfullt, men det er likevel i høy grad bilderikt, uttrykkssterkt og særegent. Den som leser brevene får innsikt i et poetisk tekstunivers, der språk, også det fremmede, er en del av kunstnerens uttrykk.

Noter

1 MM N 2770. Brevutkast

2 Se, også om Munchs tyskopplæring, Christian Janss: «Edvard Munchs tyske brev», i eMunch – tekst og bilde. Utstillingskatalog, Munchmuseet, Oslo 2011

3 MM N 2747

4 Om brevene til Eva Mudocci se også Åshild Haugsland: «...dette kaos af breve jeg har samlet på...», i eMunch – tekst og bilde. Utstillingskatalog, Munchmuseet, Oslo 2011

5 Munch abonnerte på flere tyske aviser og fagtidsskrifter. I brevene nevner han bl.a. avisen Berliner Tageblatt og fagtidsskriftene Kunst & Künstler, Kunst der Gegenwart og Zukunft.

6 Liknende fremstår Munch på fransk. Se Henninge M. Solberg: «Edvard Munch og det franske språket», i eMunch – tekst og bilde. Utstillingskatalog, Munchmuseet, Oslo 2011