Munchmuseet, MM K 2

MM K 2, Munchmuseet. Datert 27.02.1918. Brev fra A. E. Andersen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Hr Maleren Ed‹o›\w/ Munch.


    Jeg læste hvad Socialdemokraten
for 21 februar siger om Deres utstilling
og de store priser De faar for Deres
billeder.

    Jeg tænkte De maatte ha gode ind-
tægter, skjønt det jo for en ukyndig ikke
kan være godt at danne sig nogen mening
om det. Men vi sliter her oppe i denne
fattige fjeldbygd for at faa skrapet sam-
men til et gamlehjem, og tanken herpaa
er det som gir mig den dristighet at
henvende mig til Dem om et bidrag.

    Undskyld adressen. Vet ikke anden.
    

Røldal prestegaard 27 februar 1918

    Høiagtelsesfuldt
    A E Anderssen