Munchmuseet, MM K 17

MM K 17, Munchmuseet. Datert 20.11.1911. Brev fra Johan Anker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Johan Anker.

Lillehaugen
Pr. Asker
20/11 1911
    Kjære Munch
    Da professor Stang var
kommen tilbake fra utlandet
sendte jeg alle papirerne efter
avtale til ham for at han
skulde faa opropet offentlig-
gjort og arbeide videre.

    Det varte en stund saa
kom valget av den gale
rektor og nu har jeg alle
dokumenter her paa min
pult igjen –

    Min plan er nu at
tromme sammen stads-
raad Ihlen, Nils Vogt og
Ole ‹Tho›mmesen for at faa
fart i det igjen.

    Saa en anden sak –
    Jeg talte med Vigeland
i lørdags om kunstnernes
utstillingsbygning. Han
staar for oppositionen mot
tomten i Rosenkrantzgaten
og har lagt en plan om
at skaffe kunstnerne en
værdigere fritliggende byg-

 

      
    II

ning. Det er hans mening
at der skal skrives et an-
dragende til stat og komune
med anmodning om at
faa baade tomt og hus.
Dette dokument skal under-
tegnes av Dem Werenskiold
arkitekt Nordhagen og
ham selv som representant
for billedhuggerne –

    Til fordel for dette beret-
tigede krav skal der saa
samles underskrifter av
formaaende publikum-
mere.

    Nu spør jeg paa vegne
av Vigeland. Vil De
være med? De maa
være med og spenne
bena under Krogh

    
    Lev vel
    Deres
Johan Anker

    Slotsparken skal være uberørt.