Munchmuseet, MM K 46

MM K 46, Munchmuseet. Datert 16.06.1936. Brev fra Albert Balchen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
ALBERT BALCHEN
Høiesteretsadvokat

Ths. Heftyes Gt. 62

Tlf. 43228


    
Oslo, 16 juni 1936.    Herr Edvard Munch,
Hvidtsten.


    Herved maa jeg sende Dem min varmeste tak for de hyggelige og
særdeles behagelige dage i Hvidtsten. Den, som bare kunde gjemme sig bort
1–2–3 maaneder, være ganske alene og la verden gaa sin skjeve gang.
Hvidtsten er netop et slikt sted, hvor man helt kan klippe av forbindelsen
med al larmen utenfra. En maa op i høifjellet for aa opleve noet saa
stille og fredelig som i denne lille krok av selveste Oslofjerden. «Men
det en ikke kan faa er ikke værdt aa tænke paa»\,/ faar jeg si med fanten i
eventyret.

    Jeg glemte, før vi skiltes, aa bringe paa bane spørsmaalet om
De skulde ha noget grafik, som De kunde være tilbøielig til aa sælge.
Hvis De skulde være villig til dette, tror jeg nok ganske bestemt aa kunne
sælge endel i løpet av den første maaned. Jeg vet ikke, hvorledes De i
tilfælde vilde ordne saken. Men skulde den ikke kunne arrangeres slik,
at De sendte mig endel arbeider og at De anførte tittel og pris paa en
løs lap liggende over trykket? Paa den vis kunde den eventuelle kjøper
komme aa se litografiet eller træsnittet hos mig. I tilfælde salg kunde
jeg, hvis De ønsker det, sætte beløpet ind i Deres bank, som, saavidt
jeg erindrer, er Kreditkassen.

    Jeg tror næsten med sikkerhet aa kunne si, at jeg ogsaa har
chance for aa faa solgt nogen malerier.

    Apropos! I forværelset hos dr. Gording saa jeg igaar i «Oslo
Illustrerte
», at der netop var holdt en Munch-fest i Tyskland, hvorunder der,
saavidt jeg erindrer, bl.a. var skjænket et museum «Der Gespann» (et heste-
forspand). Hvis De ikke har seet dette, skal jeg gjerne finde det frem og
sende Dem et utklip.

    
    Deres hengivne
Albert Balchen