Munchmuseet, MM K 272

MM K 272, Munchmuseet. Datert 02.12.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    A. Heiberg
Lysaker.
2den Decbr 1896.    Kjære Munch.


    Jeg har modtaget to
Kasser med Malerier; Fragt,
Kjørsel etc. andrager til Kr. 80.–
hvilket jeg altsaa betaler. Ingen
af Billederne tiltaler mig; imidlertid
kan de staa hernede, men jeg
vil gjøre opmærksom paa at de
ikke ere assurerede. –      Jeg sender
Dem idag i Postanvisning – 200 Kr –
to hundrede Kroner – hvilket De
sammen med de åtti, kan betragte
som Forskud paa et Billede, som
jeg ved en senere Leilighed kjøber
af Dem.

    
    Med venlig hilsen
    Deres ærb.
A. Heiberg.