Munchmuseet, MM K 404

MM K 404, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Theodor Kittelsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch


    Bergen var for
mig, bedre
end Kristi-
ania – men det si-
ger jo ikke meget – lad
os sige – svært lidet!

    Vor indtægt af entréen (altså det halve)
var circa Kr. 200.00. Men så solgte
vi jo en del til Kunstforeningen og en del
privat tilsammen for en Kr 500.00 det
var hele stasen, i Kristiania solgte
vi Intet.

    
    Med hilsen
    Kittelsen