Munchmuseet, MM K 415

MM K 415, Munchmuseet. Datert 01.07.1899. Brev fra Christian Krohg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
1-7-99    Hr. Edvard Munch!


    Fru Soot har bedt mig under-
rette Dem om, at Frk. Lar-
sen
s Brev, hvori hun ber
hende ikke røre de af Hau-
ge
s Møbler, som staar i De-
res Atelier, kom forsent.
Var det kommet tidsnok
havde hun selvfølgelig ladt
dem staa, skjønt hun vidste
at Hauge er i stor Nød og
har skrevet et Brev hit, om
at det hasted. Nu var

 

      

altsaa allerede Møblerne
hentet, da Brevet kom
men hun tilføier, at
hun har lagt Deres
Sager forsigtigt tilside.

    Hun staar paa Reise-
fod og havde derfor ikke
Tid til at skrive selv.

    
    Deres
Christian Krohg