Munchmuseet, MM K 484

MM K 484, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
lørdag –    Min kjære ven –
 Jeg
tænkte og håbet Du vilde
skrive til mig strax Du fik
mit brev, men jeg har ikke
faaet noget brev fra Dig –
hvis Du vidste, hvordan jeg
har det, vilde Du sende
mig et ord – jeg forsøger at
holde mig oppe; men jeg
holder ikke sammen næsten –
og imorgen kommer doktoren
til mig – saa skal jeg vel
høre min dom –      Jeg vilde
helst la være at skrive
til Dig om dette, men
jeg maa og det er ikke
forat fremkalde medlidenhed hos
Dig – det er er vel Dig
ligegyldig kanske, men Du

 

      

faar ikke ro for mig, før Du
gaar med paa det som jeg skrev
til Dig om – jeg kan ikke
synes det er noe nedværdigende
for Dig at gjøre strax det Du lærte,
naar Du ved, Du hjælper mig med
det – Jeg hverken vil eller kan
tvinge Dig til at skrive til mig –
og jeg vil ikke appellere til
noen ting hos Dig – men jeg bare
ber Dig, Du som ved hva det er
og ha det vondt, gjør det, og
skriv til mig som en ven,

    
    la mig høre fra Dig.
    Din Tulla