Munchmuseet, MM K 505

MM K 505, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag aften –    Min kjære ven –


    Jeg fik nu Dit brev; som
skuffet mig igjen. Jeg er
svært bedrøvet over at Du har
vært daarlig – gid Du
alligevel igaar hadde sendt
mig et par ord til svar
paa mit brev, saa kanske
jeg vilde havt en lidt bedre
nat –      Jeg kan ikke længere
holde ud dette, jeg sidder
her hjemme og venter paa
besked fra Dig fra morgen
til aften, og blir aldeles
elendig og nervøs – Det er
da næsten bedre ikke at

 

      

træffes, – siden det er saa
vanskeligt for Dig at komme
herud, forstaar jeg ikke, hvorfor
Du ikke kan la mig træffe
Dig derinde, hvor Du vel
alligevel gaar omkring – paa et
eller andet lidet sted. Du skal
ha saa megen tillid til mig;
at Du skjønner, jeg retter mig
efter Dig, saa daarlig som Du
er – hjelp da Du ogsaa
mig lidt.      Jeg venter
et kort imorgen

    
    Din Tulla