Munchmuseet, MM K 648

MM K 648, Munchmuseet. Datert 11.08.[1???]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Wassen – Aug. 11te
    Jeg er her og vil si Dig hvordan.
Jeg ventet og ventet at faa nogen ord
fra Dig, fordi jeg trodde Du maatte
være sengeliggende og jeg tænkte saa paa
Dig sent og tidligt, og da jeg saa igaar paa
geburtsdagen min heller ikke fikk noe brev,
telegraferte jeg til Dit hotel i Airolo og spurgte
om Du var der, saa svarte de, Du var her.

    Og fra mit sidste brev ved Du at jeg tænkte
at reise nordover et eller andet sted, saa pakket
jeg sammen igaar og reiste til Airolo, for ikke og
ha saa lang reise, vidste jo, Du ikke var der.
Men nu maa Du ikke bli vond fordi jeg standser
her, før jeg tar toget videre – det er ikke for at
fange og forfølge Dig som det ser ud som; aa la
mig faa lov til at snakke i ro uden ophidselse
en liden stund – jeg reiser nu et sted, hvor jeg
kan bli, og jeg vilde saa gjerne raadspørge Dig –
om noe angaaende reisen –

    
    Din Tulla

 

      

    M. Munch