Munchmuseet, MM K 651

MM K 651, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lugano onsdag.    Min kjære ven


    Jeg er ikke meget oplagt til
at skrive idag, da jeg har vært
noksaa daarlig den sidste tid –
men da jeg længes efter at høre
fra Dig, hvordan Du er, og hvordan
Du liker Dig, og ogsaa har noe
bestemt at spørge Dig om, saa
gjør jeg det alligevel. –

    Jeg begynder med engang med
det og spør Dig, hva meningen
Din er med udsættelsen af
giftermaalet vort – Har Du
noen bestemt grund for det –
saa si mig det –

    Jeg er overbevist om, at al denne
udsættelse er skyld i baade at Du

 

      
    2)

og jeg ikke kan komme til
kræfter igjen, Du tænker Dig alt saa
meget værre end det vil komme til
at bli – og før Du faar ro i sindet, blir
helbredelsen vanskelig – Kan Du ikke
ha saa megen tillid til mig, at Du
netop nu, som vi alligevel skal være
adskilte indtil Du faar kræfter igjen,
lar os ta det formelle skridt; – og saa
forsøger vi hver paa vor kant at kom-
me os. Min kjære ven, jeg ber Dig
om dette, det maa jo alligevel engang
komme; og jeg forstaar ikke hvorfor Du
netop nu vil udsætte. – Du ved godt,
at Du hjælper og letter mig alt med det,
saan som jeg reiser rundt og misforstaas
og udsættes for ubehageligheder, hvor jeg er –
tror Du jeg har fortalt Dig, alt hva
jeg har maattet lide for folks mistanke –
– Vil det ikke bli meget vanskeligere
naar dette skulde arrangeres senere
– at reise fra hverandre strax og udsætte
sig for al den omtale, som Du har

 

      
    3)

    sagt mig, Du vil spare mig for. Nu har vi da begge en
grund til foreløbig at være adskilte – helbredsgrund – –

    Jeg kan bare sige Dig, Du skal ikke angre paa det, Du vil
se, at jeg meget lettere kan finde mig i alt, og vil Du, at det
skal bli mellem os, saa kan det jo osså det – Alle papirer for
Tyskland har jeg faaet tilbage, de er ikke gyldige mere – vi maa
begge være 6 mnd. der for at det kan ske. Her har jeg forespurgt
og intet er nødvendigt uden daabsattest og pas, og naar Du ikke
kan være tilstede, ved maa Du underskrive etn tilladelse for mig
til at ordne det; og sende mig Dit pas. Du ved, der maa altid
gaa saa og saa mange uger \alligevel/  …  med publikationen; og naar alt
er afgjort, kan der gaa et par mnd. før man behøver at vies.

    Jeg har spurgt i «Municipio», og de har nu vore daabsattester.
Modsætter Du Dig dette nu, saa gjør Du mig fortvivlet – dette

 

      
    4)

er det eneste sted, hvor det saa letvindt
kan ske, uden offentliggjørelse hjemme \og ophold her saa og så lang tid/ –
– forresten er det alt fra tyske myndigheder
offentliggjort i aviser hjemme –

    Jeg kan ikke beskrive Dig min
sindsstemning nu, – alt dette mellem
os, som jeg altid og altid er optat
av, og som gjør mig aldeles udygtig
til alt; det er nu engang kommen
saa, at det optar alle tanker hos mig,
og tar al kraft fra mig – jeg er, saa
nervøs som jeg aldrig har vært før, –
og holder det ikke længer ud – Og
alligevel, er det Dig, jeg tænker mest paa,
jeg tror jeg kunde spare Dig for saa
meget, hvis Du vilde indse dette.

    Kjære Dig, jeg ber Dig for vor begges
skyld om at faa lov til at ta de
nødvendige skridt til dette, som jeg
fast og bestemt tror vil hjælpe os begge.
Jeg vilde ikke plage Dig med
dette nu; hvis jeg ikke indsaa
at det er aldeles nødvendigt. Svar
mig snarest, la mig ikke ha flere
saanne dage som hidtil –
  Din Tulla  Du ved hva det
gjælder for mig