Munchmuseet, MM K 1055

MM K 1055, Munchmuseet. Datert 19.03.1934. Brev fra Christian Sinding.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 19 Marts 1934
Wergelandsvei 2.    Kjære Edvard Munch!


    Dit brev til Augusta har jeg lest. Jeg forstår nok,
at Du – slig som Du står – kan have betænkeligheder
ved at underskrive et sådant dokument. Men Du vil
jo selvfølgelig under alle omstændigheder få dette til
gjennemsyn på forhånd. Sagen er jo desuden endnu
ikke engang et virkeligt forslag. Men blir den til
virkelighed, kan jeg ikke skjønne andet, end at
den må virke til held for so alle. Så meget mere som
den blir fr‹e›msat fra tysk side.

    Det gjør mig meget ondt, at Du er syg. Vi må
vist begge håbe, at den velsignede solen snart viser
os sit åsyn for alvor.

    
    Med hjertelig hilsen fra os begge
    Din hengivne
Christian Sinding