Munchmuseet, MM K 1122

MM K 1122, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Frits Thaulow.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch!


    Jeg sender Dig vedlagt Francs 100
og ber Dig betragte disse Penge ikke
som Laan men som \yderligere/ Betaling for
det Billede Du ved Du skylder mig.
Har Du intet andet Brug for det
lille Portrait af Frkn B. saa ved
Du at vi liker det godt. –

    Jeg bor sletikke i Paris men helt
oppe i Nordfrankrig (adresse
    Montreuil sur Mer Pas de Calais).
Jeg kommer neppe til Paris før
til Vaaren og kan saaledes van-
skelig sætte mig i Bevægelse for
at skaffe Dig Kr 300. – Der er
vel andre Kammerater hjemme
som Du kan faa til at sende

 

      

en lignende Sum og vil Du skrive
til Fru Munch vil jeg gjerne tilføie
nogle Ord – Du maa altsaa sende
dit Brev til Fru Munch til mig.

    Saa vil jeg raade Dig til
at sende et Par Billeder til
Champ de Mars til Vaaren.
Jeg er Medlem af Juryen og
kan maaske virke til at skaffe
dem ind og en god Plads. Dog
vil jeg reservere mig mod nogen-
somhelst Forpligtelse som jeg
naturligvis hverken kan eller
vil paatage mig. Gaar det
ikke saa er det ikke min Skyld
og jeg vil \ikke/ udsætte mig for det
Vrøvl og det Fiendskab som
lignende uforskyldte Uheld har
forskaffet mig.

 

      

    Bestemmer Du Dig til at sende saa
sig mig til saa skal jeg sende
Dig al fornøden Besked; men opsæt
ikke forlænge dermed det er jo
billigst at sende Billederne
par petite vitesse.

    
    Med venlig Hilsen og Ønske
om glædelig Jul

    Frits Thaulow.