Munchmuseet, MM K 1251

MM K 1251, Munchmuseet. Datert 21.07.1917. Brev fra Erik Werenskiold.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lysaker 21/7 1917    Kjære Munch,


    Da Du skrev at Du vilde
sende pengene tilbake, skulde
jeg netop til at svare Dig at
det behøvet Du ikke. Men
så en dag, jeg reiste mig i sengen,
gik gulvet rundt for mig: jeg
hadde overanstrengt hjertet ved
at ta for hart i, jeg blev liggende
et par uker og siden går jeg
oppe og rusler uten at kunne
begynne at arbeide. Jeg skal
bli «like bra igjen» sier doktoren,
men det er et memento.

 

      

    Da jeg ikke har noen overflod
på penger og fremtiden nu er
uvis, sier jeg Dig tak for de
1000 kr som Du sender tilbake.
Det var snillt gjort av Dig.
Jeg kunde jo selvfølgelig sat
bedre i det, om jeg hadde vært
litt forretningsmand. Men jeg
har vært så optat av andre
ting at jeg har glemt den side
av saken.

    
    Din hengivne
Erik Werenskiold