Munchmuseet, MM K 1413

MM K 1413, Munchmuseet. Datert 16.06.1884. Brev fra Julius Middelthun, Departement for Kirke og Undervisnings-Væsenet (og andre stipendier).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
16de Juni 84.    Kjære Munch!


    Det glæder mig at kunne
underette Dem om, at
De i Nationalgalleriets
Bestyrelse igaaraftes, er
bleven indstillet som N 1
til 400 Kroner af Toldkasserer
Schæffers Legat
.

    De øvrige indstillede,
vare Maler Eivin Nielsen
Billedhugger Skjefte og
en Frøken Tønnesen
i Bergen, hver til 400 Kr.

    Det gjør mig ondt for
de mange der vil føle sig

 

      

skuffet; men Sagen er
bleven omhyggeligt
overvejet og det bør ogsaa
findes naturligt, at
disse smaa Stipendier
mere og mere forbeholdes
begyndende Kunstnere
der uagtet betydelige An-
læg og ihærdig Streben,
endnu mangle det nød-
vendigste til deres Udvik-
ling.

    
    Hermed lev vel, og godt
Udbytte af Sommeren,
baade for Dem selv og
Deres Kunst

    Deres
JulMiddelthun