Munchmuseet, MM K 1466

MM K 1466, Munchmuseet. Datert 31.08.1934. Brev fra Arnold Ræstad, Stortinget.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
URANIENBORG TERRASSE 1
OSLO

31. august 1934.    Kjære Herr Munch,


    Tak for Deres brev av 26. ds. det glæder
mig meget at De synes at være fornøid med valget
av billede og med pladsen det faar. Jeg har ikke endnu
skrevet til Stortingets præsidentskap som tar imot billedet
og bestemmer pladsen, men det blir vel sikkert stats-
raadsværelset. Farven paa veggen der kan jo bli forandret
med tiden, eventuelt i samraad med Dem. Det er et
billede som er Dem værdig, et herlig billede.

    Den franske legasjon har meddelt mig at
De er blit utnevnt til kommandør av Æreslegionen. Det
er en paaskjønnelse av Deres livsverk som jeg haaper De

 

      

setter lidt pris paa. Jeg haaper det om ikke for noget
andet saa fordi jeg har anstrengt mig, altsaa med held,
for at overbevise franskmændene om at de for sin egen
skyld maatte dekorere Dem, en av tidens største malere,
enten De holder den utstilling i Paris de franske saa
gjerne vil ha eller ikke. Den ‹ortodokse› mening var
jo nemlig: først utstillingen, saa, og i anledning av
den, dekorasjonen. Jeg ønsker riktig at De vilde
lægge paa Dem det offer jeg vet det er for Dem,
 … \menneskelig/ talt, ‹og›\at/ gaa ned til legasjonen naar den nye
franske minister kommer, og ta imot dekorasjonen
personlig. Selvfølgelig, den kan komme med et bud, men
det riktige er, synes jeg, at slikt gjøres personlig.
  Med
hilsen, ogsaa fra min kone,
       Deres hengivne Arnold Ræstad.