Munchmuseet, MM K 1473

MM K 1473, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Johan Anker, Universitetet (Aula-dekorasjonene).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Kontrakt.

    Undertegnede komite stiller det av den
indsamlede beløp kr.          til raadighed for
undertegnede Edvard Munch til fuldførelse og
opbevaring av de billeder, som Munch har gjort
i utkast for universitetets festsal.

    I løpet av 2 aar efterat billederne er færdige,
maa Munch ikke disponere disse uten komiteens
samtykke, idet komiteen i disse 2 aar skal
ha ret til at søke billederne erhvervet til prydelse
av offentlig bygning. I saa tilfælde skal prisen
for billederne være kr. 80000.–, og heri blir at fratrække
det ovennævnte beløp kr.          som nu er stillet til
Munchs raadighed.

    Har ikke komiteen i løpet av de nævnte 2
aar faat billederne anbragt som forudsat, kan
Munch selv disponere billederne, mot at han tilbake-
betaler det fra komiteen mottagne beløp.

    Har Munch inden 4 aar efterat billederne
er blit færdige ikke disponert over disse, skal Munch
være forpligtet til at overdrage til komiteen en eller
flere av billederne til en værdi, som motsvarer
det modtagne beløp forat komiteen paa bidragsyder-
nes vegne kan disponere over dem.