Munchmuseet, MM K 1626

MM K 1626, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Reinhold Edstrand.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    – 2 –

tacksam för en evtl. uppgift öfver gamla eller nya
saker, som kunde ifrågakomma. Några ut-
ställning af Eder grafik har jag aldrig lyckats få
se; Edra härliga oljemålningar, af hvilka jag ju
sett några på utställning eller i privatgalleri,
 …  väl i allmänhet öfverstiga min köpförmåga;
för öfrigt såg jag aldrig någon salubjuden.

    Skulle Ni vilja hedra mig med ett svar,
vore jag mycket förbunden. Dette skrifvas
till sängs

    
    Med största högaktning
    Reinh Edstrand


    REINHOLD EDSTRAND
SLOTTSGATAN 6.
MALMÖ