Munchmuseet, MM K 3615

MM K 3615, Munchmuseet. Datert 09.02.1924. Brev fra Christen Smith.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Den Kgl. Norske Legation

Konsulatavdelingen


    
Berlin N.W.40
Alenstr. 2,

9. februar 1924    Kjære Edvard Munch!


    Da jeg igaar komm til-
bake fra en lyntur til Kristi-
ania, fandt jeg Deres elskvær-
dige hilsen og rullen med de
tre gravurer. Og siden har
jeg gaatt baklengs og sidelengs
foran Comogravuren, som De har
gjort mig en stor glede med. Jeg
er bare «dypt» beskjæmmet
baade over Deres godhet og
over at ogsaa dette billede
skal falde paa en unødig.
Derfor er jeg dobbelt glad, naar
jeg litt efter litt opdager mer
og mer i billedet, om jeg enn
desvæne saa langt fra er istann
til aa kunne opta alt hvad

 

      

De har lagt i billedet. Men De
kan tro, at jeg har min store glede
av dem som nu allerede lenge
har hengt paa veggen min hjemme,
for selv for et saa litet opplatt øie
som mit, er der gaatt opp en masse
i dine billeder, som jeg fra først av
ikke øinede. Tusen, tusen takk!!

    Jeg har idag talt med herr prof.
Glaser i telefonen og sendt ham de
to billeder med bud herfra. Nei,
han er sikkert ikke støtt. Men som
saa mange hernede kanske blitt for-
sagt og sky, slik at de ogsaa faar
vanskelig for aa takke.–

    
    Med alle gode ønsker og
venligste hilsner fra
 Deres
gamle «Gjertsetater»
Christen Smith