Munchmuseet, MM K 4050

MM K 4050, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Arnbak.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
ARNBAK
KØBENHAVN


    
    Maleren Hr. Edv. Munch.


    Idet jeg hermed har Fornøj-
elsen at sende Dem vedl.
Piece om Maleteknik, tilla-
der jeg mig at vedlegge
en Fortegnelse i Haab
om at De atter ved Lej-
lighed husker paa mine
Farver

    
    Med Højagtelse
    Ærbødigst
Arnbak