Munchmuseet, MM K 4669

MM K 4669, Munchmuseet. Datert [??].[??].1923. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag    Kjære Edvard!
 Hjertelig
hilset fra os, og saa megen
Tak for hvad Du sendte
os gjennem Chr. Kreditkasse 1000
tusende Kroner – mens Du var

 

      

i ‹Zürich›, Tak for Alt!
Det er saa glædeligt al
den Forstaaelse af dit svere
Arbeide gjennem Tidens
Tegn
, – Kamp!
  Din
heng. KB