Munchmuseet, MM K 4672

MM K 4672, Munchmuseet. Datert 05.01.1925. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
5te Januar
25    Kjære Edvard!


    Igjen, hjertelig Tak for
den store Gave, 1000 Kroner,
det var en stor uventet
Overraskelse, saa stor i

 

      

denne vanskelige Tid, haaber
 …  Du ikke selv, og nys
har vi jo ogsaa faaet den store
Julegave. –

    Tak, hjer-
lig Tak for alt. – Igjen sender
jeg Dig hjertelig Ønske for
det nye Aar. Aar
det velsignede Aar