Munchmuseet, MM K 4703

MM K 4703, Munchmuseet. Datert 13.02.1917. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
13de Febr.    Kjære Edvard!


    Jo det har nok sin
Rigtighed med Pengenes
Ankomst Kroner 200. –
Jeg sendte strax Erkjen-
delsen deraf med megen
hjertelig Tak, – og nu
idag fik jeg da An-
ledning ved dit Kort,
at faa sendt Dig nog-
le Ord, – som jeg nettop
gik og tænkte paa. –
Jeg maa da igjen sige
Dig, – at Du sender
os for mange Penge.,
kjære Edvard! Det er
vanskelige Tider, med

 

      

store Udgifter for Dig!
Og vi kan greie os
med meget mindre. –

    Er det ikke et
deiligt Veir med Sol-
skin, vi har jo Følel-
sen af Vaar med Fug
lesang og Solvarme og
det er saa oplivende
Aa denne lidelsesfulde
Tid, – med alle sine
Rædsler; – maaske
kan der komme et
Lyspunkt og før vi
troer det, kan der
bli en stor Forandring
med Fred.!
  Din hengivne
K. Bjølstad