Munchmuseet, MM K 4741

MM K 4741, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    
    Din hengivne KB    
    Kjære Edvard!


    Jeg maa sende Deg en hjer
telig Takk  …  store Sum 1000
Kroner, Du igjen har sendt os
gjennem Banken, paa samme
Tid, som jeg blev mæget lei
derover da Du selv har havt
saa mange Vanskeligheder
Nu har Du i de mange
Aar, sendt os saa over … 
at Du har trygget os af
Fremtiden. Det

 

      

meget stort dette, og
kan jeg ikke udsige nok
min Taknemmelighed mod Dig
for dette. Det er alene din
svigtende Omhu og jeg
‹ … , saa se den K … , men›
altid med Glæde. –

    Gud give at Du maa
blive frisk og blive kvit den
brysomme Broncitten. –  … 
Sommer har jo ikke været saa
god. –
  Hjertelig hilset og
takker fra os begge! –