Munchmuseet, MM K 4823

MM K 4823, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Din hengivne tante
KB

    Kjære Edvard!


    Inderlig Tak for det
kjære Brevkort; men det
var jo ondt at Du har
lagt syg. – Haaber at Du
fremdeles kommer Dig Du
‹for› den plagsomme Bron-
cit; – Du er saa i mine
Tanker, kjære,

 

      

Og saa skulle Du
ogsaa have Indbru
tyve, hva det var god … 
at Du havde Een, som
boede hos Dig ovenpaa,
det blev da en ‹mer
kelig› hjælp for for Dig.
under det vanskelige
at Du ogsaa laa syg.
Alt her sedvanlig

    
    Mange hilsener fra os begge