Munchmuseet, MM N 57

MM N 57, Munchmuseet. Datert 1928. Notat.
Filologisk kommentar: Nummeret består av en håndskrevet manuskriptside og to korrekturark med håndskrevne bemerkninger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 57 bl. 1r

    Warnemünde 1907–8 {c}Kopi –
Kunst og natur

    Kunst er det motsatte af natur,
Et kunstværk kommer blot fra menneskets indre
– Kunst er billedets form tilblivet gjennem
{ … }Menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie
Kunst er menneskets trang til krystalisation
Naturen er det evig store rike hvorf{ … }ra kunsten
får sin næring. –
Naturen er ikke alene det for øiet synlige – de{t}n
er osså sjælens indre billeder – på ø billeder paa
øiets bakside –

    Oslo 1890      Oslo 1890
    { … }Jeg maler ikke efter naturen – jeg
(Notice fra en annen tid) 11-4-08
tar fra den – \eller øser fra dens rike fat/

    Jeg maler ikke det jeg ser – men det jeg så –
      ({U}Ytring fra omkring 1890

 

Munchmuseet N 57 bl. 2r

    Warnemünde 1907–8.

    Kunst er det motsatte af natur.
    Et kunstværk kommer blot fra menneskets
indre.

    – Kunst er billedets form tilblivet gjennem
menneskets nerver – hjerte – hjerne – øie.

    – Kunst er menneskets trang til krystalisation.
Naturen er det evig store rike hvorfra kunsten
tar sin næring –

    Naturen er ikke alene det for øiet synlige –
den er mere osså sjælens indre billeder – billeder
paa øiets bakside –


    

 

Munchmuseet N 57 bl. 3r
Oslo 1890.
    Jeg maler ikke efter naturen – jeg tar fra den –
eller øser fra dens rike fat.

    Jeg maler ikke det jeg ser – men det jeg saa. –


    Fotografiapparatet kan ikke
konkurere med pensel og palet –
sålenge de{n}t ikke er indført kan
brukes i helvete eller i himmelen