Munchmuseet, MM N 165

MM N 165, Munchmuseet. Datert 1926. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 165 bl. 1r

    Men jeg f{ … }år kanske være gla at det ikke
blev ‹være› { … }for det er jo ikke netop så farli at
sammenlignes med akrobater der jo kan være gode kunstnere
i sit slags – Jeg ba ba for mig ligeoverfor Maleren
Iversen der vilde at jeg skulde snakke lidt om
dekorations bestillingen. Når jeg snakker med
en interviewer så er jeg  …  tænker jeg bare
på ikke at kunne komme til at si noe
han kan bruke – De tar ut og laver sammen
igen sensationelt – {s}Som sultne hyæner


    – Men det er Det er stor forskjel på at henkaste
noen { … }spøkefulde ytringer om kunstnere betraktes
{s}Som et slags { … }akrobater – og så høitideli fortæle
jeg har sagt at i Norge blir kunstnerne altid behandlet sli
– Jeg har naturligvis tænkt på visse borgerkredse og

og slet ikke ment bare i Norge
som jeg lige …  sier – ihvertfald er det
slik i Norge