Munchmuseet, MM N 259

MM N 259, Munchmuseet. Datert 1935–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 259 bl. 1r

    Det er godt at Rolf Stenersens vakre
gave af en samling norsk Kunst kommer til østkanten Nordre Skøien – Men jeg
kan ellers ikke ta standpunkt til
hvor på hvilket sted det der skal
bygges. Sagkyndige må behandle
Hollands anke –

    Jeg vil gjøre opmerksom på at
Stenersens gave er ikke må forveksles med
en tidligere ofte omtalt plan om mussæum for
mine billeder – en plan jeg ikke ennu har tat standpunkt ‹til›

    Dagbladet bedes oplyse at
Direktør Rolf Stenersens  …  vakre gave
intet har med de{n}t mussæum af
mig der har været påtænkt men
hvortil jeg ennu  …  s intet standpunkt
har tat –

    Det er en samling af norsk kunst
og den vil nok være interesant for
østkantens beboere

 

Munchmuseet N 259 bl. 1v

    Rolf Stenersens vakre storartede gave ‹i› sin samling  …  af norsk
kunst til Aker bør ikke forvexles
med den plan som har vært oppe
om at der skulde bygges et mussæum
for mine billeder – en plan som
jeg ennu ikke har tat standpunkt
til