Munchmuseet, MM N 353

MM N 353, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 353 bl. 1r

og som eventuelt kunne
forulæmpes atter – { … }Dette
blir altså ikke på grund af
bortebliven –

    {Det er}Det er det 5te {b … }postbud
der nærmest kan blive
det nye vidne bidte – og
det vil sikkert indtræffe
hvis postbudet træffer hunden
 …   …  tid han kommer