Munchmuseet, MM N 490

MM N 490, Munchmuseet. Datert 25.10.1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 490, s. 1
Berlin {1}25/10 92
Tiden suste over joren
Aartusender gi{g}k – slægter
{fødtes}kom og forgik – { … }forsvandt
– så fødtes en smerte –
– lidt håb lidt smil –
– der fødtes stemmer og suk
– hørtes suk og graad
– og smerten døde –

    smilte forsvandt og sukkene
døde hen –

    og tiden suste over
joren – slægter trampet
på slægter

 

Munchmuseet N 490, s. 2

Tiden suste over joren
slægter fødtes og døde
slægter kom og forsvandt
– så fødtes en smerte
lidt håb og lidt smil –
en stakket stund så
smilet forsvandt smilet
sukkene døde hen { … }og
tiden suste atter over joren –

    og slægter trampet {på}atter på
slægter –