Munchmuseet, MM N 512

MM N 512, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 512, s. 1

    Var han da virkeli { … }gla
i hende? – det var da hun
han hadde drømt –
hun ha
 … 


    Om hans fader fik det
at vite – hans gudelige
fanatisk gudelige fader –
han vilde ta sin død deraf
– han vilde forbande ham
– hans far som ikke engang
tila vilde tillade ham at
have kvindelige modeller –
og Manden – om han
{ … }fik vite det – han vilde
dræpe sig eller ham selv –
han synesskjendte
sterk› Denne stramme kaptainen
vilde ikke spare ham –
han syntes han s{ … }å { … }den spidse
dolken mot brystet sit ‹–› den
vilde gå in dypere og dypere –
in i kjødet – blodet sprøite ud han
skalv
al denne uro – al denne ‹lyst›
og intet fik at han bestilt

 

Munchmuseet N 512, s. 2

alt han malte blev
{ … }dårligt –

    hans Maler K Kommentar> hadde
for sagt han gik til helvete
fortsatte han slik –
og al denne uro – spænding
havde han var { … }kjærlighe‹ten›
den værd – han vidste
ikke om han holdt a hende
engang – slik var hun ikke
som de kvinder han drømte
om før hadde drømt om