Munchmuseet, MM N 655

MM N 655, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 655, s. 1

    Jeg stod på et høit Bjerd og jeg så
hele { … }Verden ligge under mig – verden fra
siden { … }Tusinder År – Jeg så de små
og de store kloder som adlydende na{ … }turen –
lover gik { … }sine bestemte baner –

    Jeg så den lille klode jorden –
som den gik sin gang rundt solen –

    Jeg så {v}hvor den stofvexlingen begyndte
efter – hvordan a …  luften …  tærede
på den hårde masse – og overgangsformen
 …  dan mellem stenen og at{m}hmosfæren begyndte
dannedes: Mennesker – dyr – planter – det
jeg så { … }hvordan levende – de sad
Hvordan det
der udvikledes til mennesker
dyr og planter –    Ønsket lå der efter

    Jeg Jeg så hvordan
v …  –  …  ‹{ … }skapt› af ønsket parredes
m mennesker og dyrene og blomstrene sig –
– Adlydende loven – elskede manden kvinden
– og – fødet børn –

    Jeg så ‹hvordan› menneskerne formeredes
– hvordan de { … }samledes i masser –
og hvordan de fordelte sig over jorden – og

 

Munchmuseet N 655, s. 2

og når masserne havde forklumpet sig
– og traf { … }på andre masser – kjæmpede
de for at den stærkeste skulde seire – som
– { … }de andre levende – som bie myrene
som –

    Jeg så det enkelte individ – fra det
første øieblik hvor lyset trænkte ind i
det – hvordan det lidt efter lidt ønsket udvikledes
– hvor da det – først begyndte at føle ‹krigen›
og det skreg efter mad – det så { … }solen og strakte
hænderne efter den –    Den Forplantningsdriften
begyndte – først som uklare drømme – uklare
– uforståede ønsker – siden { … }det fulde ønske
– og det parrede sig med et andet individ
– til udvikling af nye forbrændingsmidler
Jeg så hvordan i enkelte individer

    Et individ h
    Og jeg så hvordan et individ
fødtes der hvor masserne havde forklumpet
sig – et andet fød{es}tes på friere jord –
og begge Individer havde samme lyst
efter forvitring – efter forbrænding liv – der hvor
klumpen var tæt – kunde individet ikke få nok forbrændingstof
og det forkrøbledes – og jeg enkelte individer
der således var forkrøblet – fik kravet et større
krav end { … }andet – og den deres – og det b
blev forbryder – Jeg så et individ der således fødtes
{ … }af et forkrøblet individ – ‹hvordan› mod lyset

 

Munchmuseet N 655, s. 3

som først trængte ind i det fik fik trang
og krav – Som det da det først så solen
strakte hænderne efter den –

    Og ind det blev individet fortalt at
det var ond – og bøiede hovedet og
trodde sig ond – og det blev udtalt et
fordømmelsens dom over individet –
fordi det var født med krav de som
{ … }andre ikke – født forkrøblet skulde det
‹lengt lide› –

    Jeg
    Du ufattelige – du som sidder inde
i Protoplasman – der du som et stort
mystiskt hoved er tegnet på himmelen
– Gud – det der ikke kan fattes – som ikke
kan – tænkes – hemm den store hemmelighed
– jeg ved du er retfærdig –
Jeg synder – {er}har aldrig ønsket denne verden
– uden min vilje er jeg her – er


    Og jeg hørte en stemme indi mig
– Menneskehed – ingen er ond –
ved { … }som planten vend dine blade
mod solen når den skinner – { … }Mennesker
glæd dere når dere kan elske hverandre
til hverandre –  …  og så glæd dig
når du engang skal dø – Døden den store
Vær glad du når det store ønske skal opfyldes
når individet har gjort sin lille mission – { … }giver sit
stof til atmosfæren og jorden

 

Munchmuseet N 655, s. 4

    Jeg stod på et høit bjerg og jeg så
hele verden ligge under mig – verden siden
tusinde år – Jeg så de små og de store
kloder som adlyde{d}nde naturloven gik
sine bestemte baner.

    Jeg så den lille klode jorden – som
den gik sin gang rundt jorden solen

    Jeg så hvordan stofvexlingen begyndte
– hvordan luften tærede på jorden – hvordan
ønsket først  …  opstod i jordens harde masse
– efter at forenes med luften – og overgangs-
formerne mellem stenen og luften  … 
dannedes: det levende: mennesker, dyr
– planter – { … }Ønsket var der efter forvitring
– efter forbrænding og dyrene, menneskerne
planterne parredes –

    Adlydene el lovene ælskede hannen
hunnen –

    Jeg så { … }menneskene formeres – og samledes
i masser – de fordelte sig på
jorden og hvor massen forklumpet sig
og traf på andre masser – kjæmpede
de for at den sterkeste skulde seire
– så gjorde dyrene, menneskene så gjorde planterne

    Jeg så det enkelte individ fra det
første øieblik { … }hvor lyset trængte ind i det

 

Munchmuseet N 655, s. 5

hvordan det lidt efter lidt ønsket udvikledes –
– hvordan det først følte trang efter luften og
det skreg – det ønskede mad og det skreg –
det så den lyse solen og de{n}t vilde ta den
med hænderne – Forplantningsdriften
begyndte som uklare drømme først –
siden fortærende trang – der vilde stilles
– og det tilfredsstillet sig individet parrede
sig med et andet individ – til udvikling
– og jeg så et individ fødes hvor
massen havde forklumpet sig og et andet
hvor jorden var fri – de havde lige store
ønsker – men det første individ kunde
nok få tilfredsstillet de og det forkrøbledes
– og individet blev det blev sagt individet
at det var ond, og det bøiede hovedet
og tr{ … }oet sig ond – { … }og der blev udtalt
en fordømmelsdom over det
og d det forkrøblede individs afkom – så jeg
som det ønsket opstod idet fra lyset indrænkte
gjennem første gang gjennem  …  øine –
– hvordan det først strakte hænderne efter den
gyldne sol – hvordan ønske opstod hos
det som blev sagt det var ond  …   …  synd –

 

Munchmuseet N 655, s. 6

    Du ufattelige du som sidder inderst inde
i Protoplasman – der Du som et mystiskt
uendeligt stort hoved er tegnet på himmel-
hvælvingen – gud – det som ikke fattes – som
ikke kan tænkes – den store hemmeligheden
– Retfærdig – Er jeg syndi – skal jeg
pines {–}evigt – ikke har jeg ønsket denne
verden – som min hud er hvid – som jeg

    h Som har arvet mit hårs farve –  … 
har jeg arvet mine {ønsker}drifter


    Og jeg hørte en stemme indi – { … }mig –
Menneske{t}hed ingen ere onde – { … }Glæd dig
ved solen når dens stråler skinner
der som planterne der vender sine blade mod
imod dens stråler – Glæd dig når du kan
Elsk hverandre tål hverandre – og når du skal dø – { … }når målet
for individet store øns at ønske er kommet
da glæd – da du skal give dit stof til
luften og gjorden da glæd dig –