Munchmuseet, MM N 671

MM N 671, Munchmuseet. Ikke datert. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 671, s. 1

    
    Kjære Hr Direktør!


    Som aftalt vil jeg
gjøre Dem et Forslag
med Hensyn til lasten –
– Kan De afse dertil
2000 Kr. – Jeg vil da
gj i Tilfælde gjøre min
Kunsthandler et Forslag
{at}om lettere Betingelser
for mig –

 

Munchmuseet N 671, s. 2

     …   …   …  han  …   … 
han kunde skudt Dig –
Du kan være gla –
– La os nu drikke
– Champagne –

 …