Munchmuseet, MM N 887

MM N 887, Munchmuseet. Datert 1905. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 887, s. 1
    
    Kjære Tante!


    Jeg reiser nu strax til
Tydskland – jeg blir
nødt til at ta mod
Bestillinger der da jeg
ikke flere Penge har –

    Jeg har 4 P{ … }ortrætbestillinger
– en svensk Mäcenat
har bestilt et Portrait –
Weimar-vennerne vil
gjerne have mig tilbage
til Weimar –.

 

Munchmuseet N 887, s. 2

    Jeg tar en liden Trip
først til Aasgaardstrand
forat hente nogle Sager
Kanske jeg kan få komme
ud og hilse på Eder –
Men længe tør jeg ikke
bli i { … }Landet med
de mange Fiender –

    – Det er spændende i
Karlstad – Det er jo klart
at det ikke går an
at sløife eller ødelægge
Kristianias Forsvar – Jeg
troede det g blot {var}‹det›
var en pro forma Sag hvad
osså Nansen mente –

    
    Din hen‹g› E. Munch