Munchmuseet, MM N 1467

MM N 1467, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1467 bl. 1r

terpentin teknik (Det skal gjøre ‹billedern›
‹letsindi› malte)

    Billederne er malt med min vanlige
teknik ‹og› på samme måte som alle
billeder jeg har i G galleriet og annetsteds
– Jeg benytter terpentin delvis og bruger
farver på en en særegen måte som jeg
ikke gidder forklare – Mine bille{ … }der har
holdt sig godt

    Han sier at Billederne har måttet
tas ned for at restaureres – Dette er ikke
sandt – De er tat ned for at ferniseres
isoleres og sættes på blindrammer –

    Billederne er lige friske og farvestærke som
for 25 år siden –

    Det er bare bra at frescoen tas
op igjen men når den skal fremstilles
som den eneste riktige da er man nødt
til at si fra – Alle nutidens Nutidens
frescoer er har ‹aldri› noen de gamles
fylde og kraft – Det er noget akvarelartet
tørt over disse og  …  no{ … }get koldt – noe ‹ullagtigt›

    De når aldrig oliemaleriets fylde og glans
farve kraft