Munchmuseet, MM N 1661

MM N 1661, Munchmuseet. Datert 16.8.1908. Brevutkast til Vilhelm Dybwad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1661 bl. 1r
    Warnemünde 16


    Herr Adv. Wilh. Dybwad


    Jeg har modtaget Deres
Brev af 14 Juli 1908
Deres Beskrivelse af
et Brevkort fra mig
er mig en Smule
uforstålig –

    Men jeg skal gjerne
strax erklære at jeg
vel næppe med sund
Sans har