Munchmuseet, MM N 1884

MM N 1884, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1884, s. 1

    Med hensyn til dit
sidste brev nærmere
når bedre – Har
forøvrigt svart derpå
sidst i Mendrissio –

    Jeg må ha Ro nu –
    Som Du vel begriber
må jeg have en hel
del penger – send altså
1500 Kr. eller 2000
‹L{ … }ire.›