Munchmuseet, MM N 1885

MM N 1885, Munchmuseet. Datert 1900. Brevutkast til Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1885, s. 1
    
    Min kjære ven!
 Dit sidste
brev er ikke egentlig  …  egnet
til en rolig { … }venskabelig –
samtale – Jeg har jo i
Mendrissio allerede svaret
Dig – jeg vil ha ro

    Bliver jeg så bra skal jeg
nærmere komme tilbage
til Dit brev – Ihvertfald
om Du blir gift iår eller
ifjor det er da vel ikke
så vigtigt –  …  { … }heller har
den ting ske som
Du sier – hjeg har blot
foreslået den under den

 

Munchmuseet N 1885, s. 2

forudsætning at Du
fuldt forstår hva
det betyder. (mine ord
i Thiergarten da jeg lod
Dig begynde arangementet)


    Du begriber ikke sier
 …  Du synes at det er
så godt for mig at jeg
blir gift nu – f{ … }or at
jeg skal få ro
– Du må
vide at jeg selv ‹nu› be-
stemmer hva de er best
for mig –

    For mig er nu hovedsagen
at jeg kommer i arbeid –

    Jeg kan ikke si annet end

 

Munchmuseet N 1885, s. 3

hva sandt er – kort
og tydeligt – for Du
kan eller vil ikke for-
stå – {det}annet –

    Dit anliggende er
mig e{n}t senere
spørsmål – og jeg synes
sogar a{ … }t jeg har
min forpligtelse lige-
overfor enkelte af
min familie –

    Det undrer mig for-
resten at Du nøder
mig til atter at be Dig
om penger syg og
arb ude af stand til
at tjene penger  … 

 

Munchmuseet N 1885, s. 4

Du får mindst sende
1500 Kr – eller 2000
lire –