Munchmuseet, MM N 2162

MM N 2162, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Ejnar Voss.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2162 bl. 1r

    
    Hr overretssagfører Einar Voss


    Da vi havde ordnet med min søsters
kjøb af  …  leilighet for { … }over 2 år siden
sa De mig på Deres kontor at De
havde kviteringer for de af mig udlagte
500 kr som sikkerhed liggende i Deres
skuf og De sa at det var best de
lå der –

    Da jeg for circa 1 år siden var på
Deres kontor erindret De mig om den
hos Dem liggende kvitering ang for
de 500 kr og sa osså da at det var lisså
godt  …  de lå der – De blev da liggende hos Dem

    Jeg ønsker nu kviteringen til{ … }sendt
mig hvilket jeg ber Dem være så
venlig at besørge

    
    Ærbødigst  Edvard Munch