Munchmuseet, MM N 3634

MM N 3634, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3634 bl. 1r

    Fratrækningssummen må sees { … }i
forhold til salget gjennem flere år – og

Når jeg gjennemsnitlig
har tjent over 100,000 kr
og betalt 30,000 kr årlig
– så kan det ikke sies at
{ … }være for meget 16,000 kr fratræk
i omkostninger når jeg har
6 atelierer og har det store
appart som jeg har – Hvis ikke
dette apparat var – var salget ikke blevet halvparten

{ … }Mine tre eiendomme er blit
anskaffet {og}for m{t}in arbei
kunsts skyld og

    Når jeg holder en Hest
som { … }model – så er det
ikke ‹under› ‹om› 1000 kr fratrækkes
når jeg har malt mine
bedste billeder af den – og
allerede solgt for 50,000 kr billeder
der ikke vilde være malt hvis
ikke jeg havde havt den hvide hest
– Et af billedene hænger i Münc{ … }hen
{ … }Nationalgaleri
og blev solgt { … }for 10,000 kr

 

Munchmuseet N 3634 bl. 1v

    { … }Om jeg det sidste år har
solgt betydeli mindre – kan
det være tilfældi og jeg kan jo tjene
ligesåmeget et annet år – når
jeg f{ … }år solgt  …  til andre