Riksarkivet, PN 1070

PN 1070, Riksarkivet. Datert 15.4.1884. Brev til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PN 1070, s. 1
\Kd‹p› 1080d84
16 April
/

    
    Til
Det Kongelige Norske Departement
for Kirke- og Undervisningsvæsenet
.


    Idet jeg herved ærbødigst ansøger det høie
Departement om en Portion paa 400 kroner
af det Schjæfferske Legat, skal jeg tillade
mig at anføre, at min Faders Omstændigheder er
saa indskrænkede, at det Lidet, han formaar at
afse til min Uddannelse som Maler, er aldeles
utilstrækkeligt. Det vilde derfor være til væsent-
ligt Gavn for min kunstneriske Udvikling at
erholde det Ansøgte. Jeg har nu i omtrent
3 Aar freqventeret den Kongelige Tegneskole og
ved Siden deraf arbeidet paa egen Haand – dog i
den seneste Tid under Velvillig Veiledning
af en ældre Kunstner. –

    

Kristiania d: 15de April 1884

    Ærbødigst
    Edvard Munch,