H. P. Pettersen Agentur, Inkasso og Eiendomsbureau

Moss, Norge

Brev fra H. P. Pettersen Agentur, Inkasso og Eiendomsbureau til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5368.   Brev. Datert 27.11.1912 . «Eieren af Bellevue kommer hid til Kon- ferance om Salg af Hovedbygningen og Haven omkring den 10de n. md. Først da vil jeg kunde give Dem endelig Besked om Prisfor- langendet. – det er dog paa det rene, af Bygningerne og Haven kan frasælges den øvrige Eiendom. Prisen vil dreie sig omkring Kr 70000,– Imid- lertid skulde jeg anse det for heldigst, om De inden nævnte Tid kunde afgive ‹fast› Bud som kunde forelægges Eieren. – Vi maatte i Til- fælde have en Konferance og Befaring paa Aa- stedet saa vi kunde faa Grændserne aftalt.»