Munchmuseet, MM K 1934

MM K 1934, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Dagny Przybyszewska.