Munchmuseet, MM K 1934

MM K 1934, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Dagny Przybyszewska.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Adr: Marszałkowska 84.
    Chez: Madame Varnka
    Varsovie, Russie-Pologne.


    
    Kjære Munch


    Jeg har nu talt
med Krywult og med man-
ge andre mennesker,
som har rede på
kunstforholdene her i

 

      

    Varschau og alle er en
enige om, at det er for
sent at udstille nu i
vår. I 7 September \Oktober/-
November er bra eller
i Februar–Mars.

    Altså om du vil vente
til du selv blir frisk
og kan komme, så

 

      

skriv til mig igjen og,
om du ønsker det, skal
jeg da aftale alt med
Krywult.

    Jeg tror ikke, du kan for-
lange høiere honorar
end f.ex. 600 kr. og alle
omkostninger med fragt
og sådant dækket.

 

      

    Derimod tror jeg temme-
lig sikkert, at jeg skal
få solgt adskillige
litografier for dig, bare
du vil sende mig
dem straks. Det er
nemlig høist sandsyn-
ligt, at vi reiser fra