Munchmuseet, MM K 66

MM K 66, Munchmuseet. Datert 29.12.1933. Brev fra Jørgen Wright Cappelen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo, 29/12–33.    Kjære Hr. Munch!


    Modtag min
dybtfølte Tak for
den kjære Nytaars-
hilsen med den
henrivende Tegning,
som altid vil
glæde mig i høieste
Grad. Det var en
herlig Overraskelse.

 

      

    Saa maa jeg ogsaa ønske
Dem et rigtig godt Nytaar.

    
    Vær varmt hilset af
    Deres meget forbundne
J. W. Cappelen

    
    P.S. Naar De atter kommer i
min Boglade, skulde det være
mig overmaade kjært, om De vilde
hilse paa mig. – I al Hast maa jeg
sende disse Linjer, da jeg staar paa Reise-
fod.